Wiadomości

  • 3 lipca 2024
  • wyświetleń: 416

Kredyty CHF - ugoda czy postępowanie sądowe?

Materiał partnera:

W bieżącym roku obserwujemy znaczący wzrost proponowanych przez Banki ugód w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi (CHF/EURO/USD). Czy takie rozwiązania są korzystne dla kredytobiorców?

Kredyty CHF - ugoda czy postępowanie sądowe?
Kredyty CHF - ugoda czy postępowanie sądowe? · fot. biblioteka canva.com


Dostrzegam, iż Banki w ostatnim czasie zmieniły w pewien sposób dotychczasową strategię procesową i podejście do kredytobiorców decydujących się na podważanie swoich umów kredytowych. Co istotne, jakiekolwiek ruchy ze strony instytucji finansowych dotyczą stanów faktycznych, gdzie konsumenci mają już trwające postępowanie sądowe. W takich wypadkach Banki próbując niejako minimalizować straty „wychodzą” z propozycjami ugodowymi. Najczęściej liczyć możemy na zakończenie trwających umów i niejednokrotnie zwrot części świadczeń nienależnie pobranych.

Jakie wady i zalety niesie ze sobą podpisanie ugody z Bankiem?Zacznijmy od wad. Po pierwsze z dotychczasowego doświadczenia mogę jasno stwierdzić, iż ŻADNA UGODA nie jest w stanie zapewnić takich korzyści finansowych jakie niesie ze sobą prawomocne orzeczenie Sądu. Mowa tutaj o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych, odsetkach ustawowych, zwrocie kosztów postępowania - w tym kosztów zastępstwa procesowego, a także czy przede wszystkim stwierdzeniu nieważności umowy. Proponowane przez Bank rozwiązania zawierają jedynie część kwot, których możemy dochodzić w postępowaniu sądowym.
Jeżeli chodzi o zalety to wskazać należy, że polubowne rozwiązanie sporu zapewnia nam znaczące skrócenie czasu trwania postępowania. Inną kwestią jest zniwelowanie ewentualnego ryzyka oddalenia powództwa, a więc przegrania sprawy. Oczywiście na ten moment, patrząc przez pryzmat aktualnej linii orzeczniczej znakomita większość postępowań kończy się sukcesem kredytobiorców. Każde kolejne rozstrzygnięcie TSUE czy też Sądu Najwyższego umacnia pozycję konsumentów w sprawach przeciwko bankom.

Czy ugoda przygotowana przez Bank powinna być poddana analizie prawnika?Zdecydowanie tak. Jest to kluczowa kwestia. W każdej ugodzie powinny znaleźć się zapisy, które w maksymalny sposób chronią kredytobiorcę. Pamiętajmy, że większość ugód, które ewentualnie mogą być warte zastanowienia i analizy proponowane są dopiero w momencie kiedy postępowanie sądowe jest już w toku. Stanowi to swoisty motywator dla sektora bankowego do tego, aby w konkretnym stanie faktycznym zredukować ponoszone straty. Pamiętajmy, iż Banki dysponują takimi samymi narzędziami jakimi konsumenci - tj. wiedzą prawników i aktualną linią orzeczniczą. Każdy ruch ze strony instytucji finansowej to przemyślany element strategii procesowej. To samo dotyczy proponowanych ugód i ich treści.

Czy właściwie sporządzona ugoda zawiera wszelkie kwestie związane ze spornymi umowami?Co do zasady tak. Dokument, który jest gotowy do podpisu powinien określać wszelkie kwestie, które mogłyby być podstawą sporu sądowego. Powinien on również rozwiązywać wszelkie zależności związane z łączącą strony umową kredytu - włącznie z jej zakończeniem. Dlatego też tak ważne jest dokładne przeanalizowanie ugody, przygotowanie ewentualnych poprawek i wprowadzenie ich do dokumentu. W tym zakresie niezbędne jest również potrzebne doświadczenie i wiedza prawnika, który zajmuje się tym obszarem spraw.

Czy banki będą proponowały ugody wszystkim kredytobiorcom mającym kredyt powiązany z obcą walutą?Nie spodziewałbym się takiego stanu rzeczy. Do tej pory wielu kredytobiorców spłaca należności wynikające ze swoich umów. Banki nie mają interesu w tym, aby kompleksowo zakończyć wszelkie stosunki zobowiązaniowe. Tylko ruch z naszej strony może wywołać reakcję w postaci propozycji ugodowej. Jest to niejako reakcja ochronna instytucji finansowych, które wiedzą, iż w większości przypadków stoją z góry na przegranej pozycji. Przypominam, iż sprawy związane z kredytami CHF/EURO/USD toczą się w sądach na terenie całego kraju od niemal 10 lat. Do tej pory Banki nie wprowadziły REALNYCH programów ugodowych, które obejmowałyby całe portfele określonych klientów. Nie widzę powodu, aby taki stan rzeczy miał się zmienić.

Niniejszy artykuł powstał przy współpracy z adwokatem Łukaszem Kenig prowadzącym Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.