Reklama

Wiadomości

  • 4 lipca 2023
  • wyświetleń: 944

Miliony ze sprzedaży alkoholu trafiają do budżetu miasta

Do budżetu gminy Bielsko-Biała wpływają pieniądze z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. Dokonują ich sprzedawcy detaliczni jak i hurtowi. Z tego tytułu do skarbca miasta trafia coraz więcej środków na walkę z uzależnieniami i przemocą.

alkohol
Miliony ze sprzedaży alkoholu trafiają do budżetu miasta


Jak opisuje radny Roman Matyja, jeszcze kilka lat temu, było to nieco ponad cztery miliony złotych rocznie.

- Po zmianie przepisów prawa, dotyczących sprzedaży tzw. "małpek", dochody gminy wzrosły do 5,8 mln zł. W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok, wpływy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wyniosły 7,5 mln zł. Wzrost z tych opłat, po części, wynika z podwyżek cen w sklepach ale myślę, że nie tylko z tego powodu - zauważył przedstawiciel radnych.

Dlatego poprosił władze miasta o przekazanie danych, czy w ubiegłym roku zwiększyła się ilość punktów sprzedaży alkoholu, oraz czy nastąpił wzrost sprzedaży alkoholu w mieście?

- Pieniądze z tego tytułu, zasilające budżet miasta są to pieniądze tzw. znaczone, czyli - mają być wydawane na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na powyższy cel gmina wydała w ubiegłym roku 6,2 mln zł. Z rozliczenia tego funduszu pozostało jeszcze 1,3 mln zł. Dlatego, pytam jak Pan Prezydent rozdysponuje powyższą kwotę, uwzględniając wpływy tegoroczne? Czy pojawią się nowe programy w celu zmniejszenia uzależnień zarówno narkotykowych i alkoholowych? A może część funduszy przekazać w formie grantów, dla organizacji pozarządowych, na cele przedstawione powyżej? - dopytywał radny.

Jak dowiadujemy się w Ratuszu, wg danych z lat 2020-2022 odnotowano niewielki spadek liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Bielska-Białej. Natomiast w oparciu o dane zawarte w oświadczeniach składanych przez przedsiębiorców, stwierdzono systematyczny wzrost wartości sprzedanego alkoholu.

- Na podstawie posiadanych przez Urząd Miejski informacji nie jest możliwe ustalenie czy przyczyną tego zjawiska jest zwiększona sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholi, czy podwyżki cen produktów, ponieważ przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia jedynie o wartości sprzedanego alkoholu, a nie o jego ilości - wyjaśnia Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023 jest programem dwuletnim, stąd zawiera zadania, których realizację zaplanowano w okresie dwóch lat. W 2022 ze sprzedaży alkoholu wpłynęło do budżetu łącznie 7.515.044,78 zł. Środki te został wykorzystane na realizację następujących zadań:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem - 300 720,00 zł;

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 441.178,71 zł;

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo#wychowawczych i socjoterapeutycznych - 4 545 256,71 zł;

- Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi - 64 760,46 zł;

- Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii - 880 000,00 zł.

- Środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 1 283 128,90 zł, na podstawie rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie zwiększają pulę środków przeznaczonych w 2023 roku na realizację powołanych wyżej zadań. W bieżącym roku zaplanowano kontynuację dotychczasowych zadań ww. Programu z roku 2022 oraz realizację nowych przedsięwzięć - podkreślił Kucia.

Jak wymienił przedstawiciel Ratusza, do nowych zadań, których realizacja w roku 2023 już się rozpoczęła, należy m.in. wykonanie badań społecznych, realizowanych w Bielsku-Białej od 2008 roku co 5 lat, by poznać tendencje rozwoju niekorzystnych zjawisk społecznych związanych z uzależnieniami chemicznymi, behawioralnymi oraz przemocą w rodzinie, którym należy przeciwdziałać. W trybie Otwartego Konkursu Ofert powierzono organizacji pozarządowej realizację w 2023 r. zadania własnego gminy z zakresu polityki społecznej dotyczącego wykonania badań społecznych

- Ponadto w 2023 roku zwiększono wysokość środków finansowych przekazanych bielskim szkołom na programy profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz placówkom wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, które od 1 czerwca 2023 roku przekazano do prowadzenia organizacji pozarządowej - dodał wiceprezydent miasta.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.