Reklama

Wiadomości

  • 5 stycznia 2023
  • 9 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1143

Azbestu nie brakuje - ale jest kłopot z jego składowaniem

Na bielskich budynkach nadal zalegają tony rakotwórczego azbestu. Jest i stopniowo usuwany m.in. podczas prac remontowych Kłopot w tym, że firmy budowlane nie mają gdzie w mieście składować niebezpiecznego dla ludzkiego zdrowia materiału.

azbest, dach,
Azbestu nie brakuje - ale jest kłopot z jego składowaniem · fot. Pixabay


Do radnego Maksymiliana Prygi zwrócili się przedstawiciele firm budowlanych z terenu Bielska-Białej, którzy podczas swoich prac budowlanych, remontowych czy wykończeniowych co pewien czas natrafiają na azbest lub na jego pozostałości. Jak opisuje radny, maja oni uzasadnione problemy związane ze składowaniem oraz utylizacją tego szkodliwego materiału.

- Z uwagi na fakt, że azbest posiada czynniki rakotwórcze, jest szkodliwy dla zdrowia oraz stwarza wiele innych niedogodności to przedstawiciele form budowlanych muszą borykać się z problemem, za który w gruncie rzeczy nie są, nie mogą i nie powinni być odpowiedzialni - stwierdził przedstawiciel bielszczan i w tej sprawie podjął interwencję w bielskim Ratuszu.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak wyjaśnił, że "od wielu lat na terenie miasta działają uprawnione firmy (odpowiednio przeszkolone oraz spełniające wymogi wszelkich przepisów w zakresie prac z azbestem), które zajmują się demontażem oraz transportem odpadów zawierających azbest na odpowiednie składowiska, które są przystosowane do unieszkodliwienia tego rodzaju odpadów".

- Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej nie prowadzi działalności w zakresie przyjmowania, zbierania i unieszkodliwiania (składowania) odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie jest bowiem wyposażony w odpowiednie narzędzia techniczne, prawne i ekonomiczne do prowadzenia tego typu działalności. Należy zaznaczyć, że prowadzenie działalności, w wyniku której powstają lub mogą powstać odpady powinno być zaplanowane, zaprojektowane i prowadzone przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko - przypomniał wiceprezydent.

Jak opisuje, "w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016­2022, który został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. wskazano, że na terenie naszego województwa znajduje się sześć składowisk odpadów, które mogą unieszkodliwiać odpady zawierające azbest. Zgodnie z tym dokumentem, ich pojemność jest wystarczająca do bezpiecznego unieszkodliwienia zinwentaryzowanych na terenie województwa odpadów tego typu. Najbliższe takie składowisko znajduje się w Jastrzębiu Zdroju i Knurowie".

- Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów zawierających azbest jest podmiot świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W przypadku wyrobów zawierających azbest, ich demontażu może dokonywać tylko wyspecjalizowany podmiot, posiadający odpowiednie wyposażenie, wiedzę i zaplecze techniczne co wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. A zatem w przypadku natrafienia przez firmę budowlaną na wyroby zawierające azbest, niezbędne jest wynajęcie do ich usunięcia wyspecjalizowanego podmiotu (jeżeli firma nie posiada uprawnień w tym zakresie), który powinien posiadać wiedzę na temat sposobu postępowania z azbestem i odpadami azbestowymi, gdyż musi legitymować się odbyciem odpowiednich szkoleń. Ustawa o odpadach precyzuje również, że koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów, przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów - dodaje wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.