Wiadomości

  • 21 listopada 2022
  • wyświetleń: 5956

Problem z alkoholem. Będzie ograniczenie sprzedaży?

Osoby nadużywające picia alkoholu coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom Górnego Przedmieścia. W tej sprawie interwencje w bielskim Ratuszu podjęli miejscowi radni. Władze miasta zapowiadają, że będą się starały w miarę możliwości problem rozwiązać.

bezdomny, pijany
Problem z alkoholem. Będzie ograniczenie sprzedaży? Zdjęcie ilustracyjne · fot. pixabay.com


Przypomnijmy, Rada Osiedla Górne Przedmieście zorganizowała spotkanie z mieszkańcami, przedstawicielami SM "Strzecha", służbami miejskimi oraz z samorządowcami.

Spotkanie poświęcone było problemom zakłócania spokoju w części Osiedla Górne Przedmieście.

Radni Tomasz Wawak i Małgorzata Zarębska po spotkaniu zdecydowali się na wysłanie do władz miasta kilku wniosków, m.in. wprowadzenia na Górnym Przedmieściu ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy. Zaproponowali także, by mieszkańcy, którzy stwarzają kłopoty swoim sąsiadom, zostali przeniesieni do innych lokali. Podkreślili także, że ważne jest podjęcie działań leczniczych wśród mieszkańców tego rejonu miasta, którzy parają się z tzw. problemami społecznymi.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Tymczasem, jak poinformował zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Rusiniak, "aktualnie trwają rozmowy na temat wyznaczenia terenu objętego ograniczeniem sprzedaży alkoholu".

- Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważniły radę gminy do wprowadzenia ograniczeń, które mogą obowiązywać na terenie całego miasta lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy (Rad Osiedli). Brak jest jednoznacznych wytycznych, którymi powinna się kierować rada przy podejmowaniu uchwały. Niemniej jednak potencjalna regulacja powinna być dostosowana do warunków lokalnych, w zgodzie z ratio legis ustawy. Zatem wprowadzając ograniczenia sprzedaży alkoholu w Bielsku-Białej trzeba uwzględnić specyfikę miasta, na terenie którego bez problemu można pieszo przemieszczać się pomiędzy osiedlami - stwierdził.

Wiceprezydent przypomniał, że już dwukrotnie podejmowane były próby wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych z uwagi na prośby mieszkańców. Pierwszy raz w 2018 roku. Ograniczenia miały dotyczyć sprzedaży pomiędzy godziną 24.00 a 6.00 na terenie całego miasta dla wszystkich sklepów, włącznie ze stacjami benzynowymi (rada gminy nie ma upoważnienia do stosowania wyjątków). Ponownie we wrześniu ubiegłego roku skierowała zapytanie do rady o podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procesu legislacyjnego. Wniosek był rozpatrywany na posiedzeniach dwóch komisji, które nie opowiedziały się za wprowadzeniem ograniczeń stwierdzając, że zakaz taki budzi wątpliwości, co do zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców.

- Niezależnie od tego informuję, te Zespół Kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej systematycznie prowadzi kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, także w rejonie Osiedla Górne Przedmieście. Przyjęte w latach 2021-2022 zgłoszenia o nieprawidłowościach w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w tym rejonie nie potwierdziły się - dodał Ruśniak.

Odnosząc się do postulatu, aby "część osób rejestrowanych przez policję jako sprawcy wykroczeń, zamieszkujących w zasobach ZGM skłonić lub zmusić do zmiany ich miejsca zamieszkania", wiceprezydent poinformował, że "brak jest podstaw prawnych do takiego działania".

- Rozwiązywanie umów najmu z lokatorami, a tym bardziej wykonywanie eksmisji obwarowane jest przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wspomniana ustawa określa zamknięty katalog przypadków, w jakich wynajmujący może dokonać wypowiedzenia umowy najmu. Jednym z takich przypadków jest wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Ponadto zgodnie z realizowaną przez nas polityką mieszkaniową eksmisja jest ostatecznością - podkreślił przedstawiciel Ratusza.

Jeśli z kolei chodzi o zintensyfikowanie działań leczniczych, reintegracyjnych i aktywizujących wobec osób dotkniętych chorobą alkoholizmu i kryzysu bezdomności, to jednym z takich działań jest założenie przez Gminę Bielsko-Biała Spółdzielni Socjalnej SYNERIA.

- Celem nadrzędnym Spółdzielni Celem nadrzędnym Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osób bezrobotnych, mających problemy ze znalezieniem pracy na wolnym rynku, osób niepełnosprawnych, a także osób bezdomnych i byłych więźniów. Spółdzielnia SYNERGIA realizuje społeczne cele, jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa, które odbudowują u pracowników umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy - wyjaśnił Ruśniak.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje:
  • Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Teatru Grodzkiego, którego celem również jest reintegracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach udzielanego wsparcia psychologicznego oraz przeszkolenia zawodowego,
  • Ośrodek Readaptacyjny prowadzony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż.


- Wobec osób bezdomnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, MOPS we współpracy z PUP podejmuje działania zmierzające do ich powrotu lub wejścia na otwarty rynek pracy, w ramach Gminnego Programu Prac Społecznie Jednocześnie wskazać należy, te pracownicy socjalni Zespołu ds. Bezdomności MOPS udzielają pomocy m.in. w zakresie: wsparcia w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych osób bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, uzyskania prawa do należnych świadczeń pieniężnych lub w ramach świadczeń pomocy społecznej, udzielania informacji oraz poradnictwa dotyczącego wykorzystywania własnych możliwości i zasobów w celu pokonania trudnych sytuacji życiowych, we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, aktywizacji zawodowej poprzez kierowanie osób zainteresowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, do uczestnictwa w centrum integracji społecznej i udzielania pomocy i wsparcia w znalezieniu zatrudnienia, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, spraw związanych z podjęciem leczenia, także specjalistycznego, włączając rozwiązywanie problemu uzależnień - poinformował zastępca prezydenta miasta.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.