Reklama

Wiadomości

  • 22 grudnia 2021
  • wyświetleń: 2525

Co dalej z rozbudową SP23? Jest odpowiedź władz miasta

Problemy dotyczące decyzji wywłaszczenia nieruchomości stoi na przeszkodzie rozpoczęcia rozbudowy Szkoły podstawowej nr 23 w bielskiej Kamienicy. Informację na ten temat, w odpowiedzi na interpelację radnego Romana Matyji, przekazał Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Szkoła podstawowa nr 23
Co dalej z rozbudową SP23? Jest odpowiedź władz miasta · fot. bielsko.info


Przypomnijmy, jak informowaliśmy 14 grudnia, radny Roman Matyja z klubu Wspólnie dla Bielska-Białej skierował do władz miasta interpelację w sprawie stanu działań, dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy. - Z informacji jakie posiadam, to miasto jest w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wywłaszczenia terenu na cele oświatowe. Jednak przedłużająca się procedura powoduje, że mieszkańcy zaczynają wątpić, czy ta inwestycja zostanie przez miasto wykonana - czytamy w interpelacji członka Rady miejskiej, który poprosił o szczegółowe informacje z postępowania wywłaszczeniowego, z podaniem konkretnych dat i działań z tym związanych. - No i zasadnicze pytanie do pana prezydenta, czy Szkoła Podstawowa w Kamienicy ma szansę na rozbudowę, jeżeli tak, to w jakim horyzoncie czasowym? - dodawał Matyja. Więcej o interpelacji radnego w sprawie SP23 pisaliśmy tutaj.

Na interpelację radnego Matyji odpowiedział Piotr Kucia. - Wojewoda Śląski wyznaczył prezydenta Miasta Żory wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej do rozpatrzenia sprawy z wniosku gminy Bielsko-Biała o wywłaszczenie nieruchomości położonej w Kamienicy. Prezydent Żor powołał rzeczoznawcę majątkowego - biegłego w zakresie wyceny, który w operacie z 28 grudnia 2020 roku dokonał ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, będącej podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania dla współwłaścicieli ww. działek z tytułu wywłaszczenia - poinformował zastępca prezydenta Bielska-Białej.

- Zawiadomieniem z 16 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Żory poinformował, że postępowanie dowodowe w sprawie o wywłaszczenie nieruchomości zostało zakończone i wyznaczył 10 dniowy termin — od dnia doręczenia zawiadomienia — na zapoznanie się z materiałem dowodowym i wypowiedzenie się do zgłoszonych żądań. Po upływie wyznaczonego terminu miała zostać wydana decyzja administracyjna. Jednak w toku postępowania wywłaszczeniowego, współwłaścicieIe nieruchomości konsekwentnie kwestionują wycenę wartości rynkowej określoną w operacie z 28 grudnia 2020 roku. Pomimo wystosowanego przez prezydenta Bielska-Białej pisma z 17 listopada 2021 roku o niezwłoczne wydanie decyzji wywłaszczeniowej, prezydent Miasta Żory nie wydał jej do dnia dzisiejszego - dodał samorządowiec.

- 7 grudnia 2021 roku uzyskano telefoniczną informację w Urzędzie Miasta Żory, że w związku z upływem ważności operatu szacunkowego i niemożnością — ze względu na zmiany cen na rynku nieruchomości — wydania klauzuli aktualizacyjnej, z początkiem roku 2022 zostanie zlecona ponownie wycena nieruchomości objętej postępowaniem wywłaszczeniowym. Po sporządzeniu nowej wyceny, organ wyznaczony do załatwienia sprawy - prezydent Miasta Żory — ustali termin rozprawy administracyjnej, celem umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po przeprowadzeniu ww. czynności powinna zostać wydana decyzja wywłaszczeniowa, możliwe, że w I kwartale roku 2022 - wyjaśnił Kucia.

- Wyjaśniam, że zgodnie z art. 10 S 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Natomiast stosownie do art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wywłaszczeniu stronie postępowania. Biorąc pod uwagę dotychczasowe postępowanie właścicieli, złożenie przez nich odwołania od decyzji, wydaje się bardzo prawdopodobne - podkreśli zastępca prezydenta miasta.

- Pragnę podkreślić, że określenie możliwości rozbudowy szkoły jest nierozerwalnie związane z pozyskaniem wspomnianych wyżej nieruchomości. Nie mniej nadmieniam, że są prowadzone wstępne działania dla opracowania koncepcji tego przedsięwzięcia, w ramach których (we współpracy z Dyrekcją szkoły) została opracowana już na przełomie 2020 i 2021 roku aktualizacja wstępnej koncepcji rozbudowy - podsumował wiceprezydent, który stwierdzi także, że stanowisko w sprawie ram czasowych dla tego przedsięwzięcia będzie można wyrazić po uregulowaniu kwestii własnościowych oraz zagwarantowaniu odpowiednich środków finansowych na ten cel w budżecie miasta.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.