bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 listopada 2020
  • wyświetleń: 3931

Wybitni uczniowie z bielskich szkół nagrodzeni za wyniki w nauce

W minionym roku szkolnym 64 uczniów otrzymało nagrody przyznane przez prezydenta miasta. Wspieranie zdolnych uczniów ma w Bielsku-Białej długoletnią tradycję - co roku nagradzani stypendiami są uczniowie osiągający ponadprzeciętne wyniki.

stypendia
Wręczenie stypendiów - zdjęcie archiwalne · fot. UM Bielsko-Biała


W nowym systemie prawnym stało się konieczne stworzenie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży i zatwierdzenie go przez Radę Miejską w formie uchwały. Program jest adresowany do młodych ludzi, których wiedza i edukacyjne osiągnięcia wykraczają ponad programowe wymagania szkół.

- Celem programu jest motywowanie uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie takich wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym. Chodzi o to, by stawali się oni pozytywnymi wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne i aktywność wszystkich uczniów - tłumaczy dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps.

Program jest kierowany do dzieci i młodzieży z Bielska-Białej - nie do uczniów bielskich szkół, jak było wcześniej. Zakłada pracę z wybitnie uzdolnionymi uczniami, promowanie ich wyników, nagradzanie osiągnięć, a jednocześnie szkolenia nauczycieli z zakresu pracy ze zdolnym uczniem i współpracę z jego rodzicami. Po rozpoznaniu szczególnych uzdolnień ucznia szkoła opracowuje indywidualny program pracy z nim, może też proponować indywidualny tok nauki, zachęcać do udziału w kołach zainteresowań, a wyniki ucznia upowszechniać, eksponować i nagradzać.

Formą nagrody są jednorazowe stypendia edukacyjne prezydenta miasta, wręczane uroczyście w obecności nauczycieli i rodziców. Po przyjęciu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Rada Miejska w poprzednim roku szkolnym podjęła również uchwałę określającą szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz formy i zakres tej pomocy, obejmującej m.in. stypendia dla uzdolnionych uczniów. Mówi ona, że prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia przysługuje:
  • uczniom szkół podstawowych, którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 oraz tytuł laureata - na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim - konkursów organizowanych na zasadach określanych przez ministra edukacji;
  • uczniom klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (dotyczy roku szkolnego 2019/2020, obecnie chodzi o szkoły ponadpodstawowe - przyp. red.) - uczeń musi mieć co najmniej średnią 4,0 oraz tytuł laureata olimpiad, zwalniający z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z etapu pisemnego egzaminu zawodowego lub tytuł laureata międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych. Takimi osiągnięciami należy się wykazać w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, w okresie od 1 września do 31 sierpnia.


W roku szkolnym 2019/2020 (za rok szkolny 2018/2019) prezydent Bielska-Białej przyznał 64 szczególnie uzdolnionym uczniom wyróżnienia - nagrodę rzeczową o wartości 400 zł otrzymał uczeń kl. V szkoły podstawowej, 22 nagrody pieniężne w wysokości 800 zł uczniowie klas VII i VIII SP, 28 nagród pieniężnych w wysokości 800 zł uczniowie klas gimnazjalnych oraz 13 nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł uczniowie szkół ponadpodstawowych. Razem były to 64 nagrody o łącznej wartości 53.400 zł.

Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane są uczniom na podstawie art. 90 g Ustawy o systemie oświaty. Takie stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

Z kolei stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

Oba typy stypendiów są wypłacane raz w semestrze. Wysokość stypendium dla danego ucznia ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach środków przyznanych na ten cel przez samorząd. W minionym roku szkolnym na stypendia przeznaczono 340.898 zł.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.