bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 12 października 2020
  • 18 października 2020
  • wyświetleń: 13975

Groźny potok Kromparek? Jest stanowisko ministerstwa

Przypomnijmy, wystarczy bardziej intensywny deszcz, by posesje przy ulicy Bestwińskiej i Sejmowej w Bielsku-Białej były zalewane. To stwarza zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Stąd apel posła Przemysława Koperskiego do przedstawicieli rządu, by poprawić przepustowość potoku Kromparek. Jak wynika z informacji ministerstwa, kłopoty powodowane były przez znajdujący się w korycie jaz.

Potok Kromparek: groźna sytuacja przy ulicy Bestwińskiej - 31.05.2020
Groźny potok Kromparek? Jest stanowisko ministerstwa · fot. sid / Bielsko.info


- Mieszkańcy nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Sejmowej w okolicach potoku Kromparek w Bielsku-Białej od wielu lat zmagają się z podtopieniami - zauważył bielski poseł Przemysław Koperski. Jak napisał w swej interpelacji skierowanej do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, „poważne zagrożenie dla domostw zlokalizowanych w tym rejonie stwarza praktycznie każdy bardziej intensywny deszcz”.

Z informacji, które w odpowiedzi przekazali przedstawiciele wspomnianego resortu, „ciek Kromparek przepływa przez tereny miasta Bielsko-Biała, a jego koryto jest w niedostatecznym stanie technicznym, z widocznymi śladami erozji dennej i bocznej. W dolnym biegu w koryto jest znacznie zawężone. Woda w przeszłości wielokrotnie występowała z brzegów i zalewała tereny posesji i nawierzchni dróg ul. Bestwińskiej i ul. Sejmowej oraz infrastruktury technicznej. Taki stan rzeczy spowodowany jest wieloma czynnikami, w tym m. in. postępującą zabudową zlewni oraz zrzutami wód z powierzchni utwardzonych”.

- Mając na uwadze wyżej opisaną sytuację, w ocenie MGMiŻŚ jedną z przyczyn lokalnych podtopień jest jaz zlokalizowany w korycie cieku Kromparek. Obiekt ten nie jest własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i nie służy celom gospodarki wodnej. Jego głównym zadaniem jest piętrzenie wody w rzece w celu nawadniania dużych kompleksów stawów rybnych i tym samym prowadzonej działalności gospodarczej. Stawy zasilane są wodami rzeki Białej, która poprzez Młynówkę Komorowicko-Bestwińską doprowadzana jest do koryta potoku Kromparek wylotem znajdującym się bezpośrednio powyżej jazu - wyjaśnia Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak dodała podsekretarz, użytkownikami stawów są Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Bestwinie oraz AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

- Podmioty te posiadają ważne pozwolenia wodnoprawne na pobór wody celem zasilania stawów oraz na odprowadzanie wody z przedmiotowych stawów. W związku z powyższym PGW WP RZGW w Gliwicach w celu potwierdzenia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania jazu przeprowadził kontrolę gospodarowania wodami w zakresie zapisów pozwolenia wodnoprawnego. Wynikiem kontroli było zobowiązanie kontrolowanego podmiotu do realizacji szeregu działań, które zostały przezeń spełnione, tj. zainstalowano łatę wodowskazową na ujęciu z jazu Germania, wymieniono elementy drewniane w szandorach jazu i wykonano wzmocnienie kładki służącej do obsługi jazu na cieku Kromparek oraz oznaczono rzędną równą 275, m n.p.m. na jazie Kromparek - wylicza Moskwa.

Przedstawicielka resortu dodała, że ponadto zobowiązano Gminną Spółkę Wodną Melioracyjną w Bestwinie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w kwestii uregulowania stanu formalno-prawnego dotyczącego piętrzenia przy pomocy jazu oraz przerzutu wód z rzeki Białej do cieku Kromparek, tj. wystąpienia z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Według Anny Moskwy - polecenie to zostało wykonane.

Podkreśliła też, że w 2021 r. przeprowadzone zostaną roboty regulacyjne na najbardziej newralgicznym odcinku potoku, „z założeniem dostosowania parametrów do przeprowadzenia możliwie maksymalnej ilości wód, której ilość jest zależna od warunków terenowych, rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przy cieku, wskazującej właściwe kierunki działań w ujęciu zlewniowym”.

- Poza zaplanowanymi działaniami pracownicy jednostek terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na bieżącą monitorują sytuację na rzekach i w razie potrzeby i dostępnych środków podejmują niezbędne działania - skwitowała podsekretarz.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.