bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Edukacja

  • 15 czerwca 2020
  • 16 czerwca 2020
  • wyświetleń: 3782

Rozpoczyna się rekrutacja do bielskich szkół średnich

Kiedy większość uczniów zaczyna snuć wakacyjne plany, ósmoklasiści muszą wybierać szkołę do dalszej nauki. Taka decyzja jest niezwykle trudna, bo może zaważyć na całym życiu młodego człowieka. Miejski Zarząd Oświaty przygotował szczegółową informację, w jaki sposób będzie przeprowadzany nabór do szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej.

liceum kopernika
fot. UM Bielsko-Biała


Rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała odbywa się poprzez system elektroniczny na stronie: slaskie.edu.com.pl/kandydat (z wyjątkiem rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica przy ul. Maksyma Gorkiego 7, do której rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole). Szczegółowe informacje zawiera Podręcznik dla kandydata, zamieszczony w zakładce Pomoc na stronie: slaskie.edu.com.pl/kandydat

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej powinien założyć konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji, posługując się numerem PESEL (można założyć tylko jedno konto). Na założenie konta i złożenie wniosku ma czas od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. Następnie wybiera dowolną liczbę oddziałów - maksymalnie w trzech szkołach, do których ubiega się o przyjęcie. Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (szkoła, której oddział wskazany jest na pierwszym miejscu) w wyżej wymienionym terminie. Miejski Zarząd Oświaty - w związku z zapobieganiem epidemii COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół - zaleca wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną, jako skan/zdjęcie na specjalny adres e-mail wskazany na stronie internetowej szkoły, lub faksem. Wniosek można też dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez szkołę.

System elektronicznej rekrutacji umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie - za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego przez rodziców/opiekunów prawnych wskazanych we wniosku. Rodzice/prawni opiekunowie muszą podpisać wniosek Profilem Zaufanym. Należy pamiętać, by po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym kliknąć przycisk Złóż wniosek. Jeżeli wniosek będzie składany w formie elektronicznej - Profilem Zaufanym - należy dołączyć do niego, również w formie elektronicznej, skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.


W dniach 15-22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 będzie można składać wnioski do - szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych zostaną przeprowadzone w dwóch terminach - od 23 czerwca do 7 lipca 2020 r. oraz do 30 lipca 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi odpowiednio do 9 lipca oraz do 31 lipca 2020 r. Sprawdzanie kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych też zaplanowano w dwóch terminach - od 23 czerwca do 7 lipca 2020 r. oraz do 30 lipca 2020 r. Ogłoszenie wyników do 9 lipca i do 31 lipca 2020 r. Dyrektor szkoły może wyznaczyć drugi termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników. Szczegółowe terminy prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych określa dyrektor szkoły (dostępne na stronach internetowych szkół).

W dniach od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 będzie trwało uzupełnianie wniosków o świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat). Kandydat po rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do logowania będzie mógł wprowadzić osiągnięcia na podstawie świadectwa w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Wniosek będzie można uzupełnić o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat). Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe będzie wydawała skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkoły/oddziałów dopuszczono w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły lub oddziałów. Żeby wprowadzić zmiany we wniosku, należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/prawnych opiekunów lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku i zwrot załączników; wprowadzić do systemu nowe informacje; wydrukować i podpisać z rodzicami nowy wniosek; złożyć go osobiście lub w formie elektronicznej wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz będzie szkołą pierwszego wyboru.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 12 sierpnia 2020 r. Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez system naboru lub na stronie internetowej szkoły, w której złożył dokumenty. Potwierdzanie woli podjęcia nauki powinno zostać złożone w dniach od 13 do 18 sierpnia 2020 r. przez rodzica kandydata poprzez przedłożenie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację lub orzeczenie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach nastąpi 19 sierpnia 2020 r. do godz.14.00. O sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia można wystąpić do komisji rekrutacyjnej do 22 sierpnia 2020 r.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.