Reklama

Wiadomości

 • 20 października 2023
 • 22 października 2023
 • wyświetleń: 2047

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości. Do kasy miasta trafią dodatkowe 23 000 000 zł

Na październikowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę dotyczącą stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, że dzięki podwyżce do budżetu miasta w 2024 roku powinny wpłynąć dodatkowo 23 miliony złotych.

Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 19.10.2023
Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 19.10.2023 · fot. UM Bielsko-Biała


- Stawki podatku od nieruchomości ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen ustalił i ogłosił prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniając te dane i dbając o harmonijny rozwój miasta Rada Miejska podniosła stawki, dzięki czemu do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku wpłynie dodatkowo około 23 mln zł - informuje bielski magistrat.

- Przyjęcie zaproponowanych stawek pozwoli na realizację zadań i obowiązków nałożonych na miasto, które z roku na rok ulegają zwiększeniu. W przeważającej części kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku - informował skarbnik miasta Dominik Pawiński podczas sesji Rady Miejskiej w czwartek 19 października.

Przekładając zapisy uchwały na konkretne przykłady skarbnik miasta wyjaśnił, że właściciel - mieszkania o powierzchni 58 m2 po podwyżce zapłaci więcej o 1,42 zł miesięcznie, domu o powierzchni 100 m2 na sześcioarowej działce o 6,25 zł miesięcznie, a budynku mieszkalnego 150 m2 na sześcioarowej działce o 7 zł miesięcznie.

Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Roczne stawki podatku od nieruchomościOd gruntów

 • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 1,34 zł;
 • b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni 6,66 zł;
 • c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,71 zł;
 • d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni 4,39 zł;


Od budynków lub ich części

 • a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,15 zł;
 • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 33,10 zł;
 • c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,50 zł;
 • d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,76 zł;
 • e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,17 zł;


Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.