Wiadomości

  • 5 stycznia 2023
  • wyświetleń: 2156

Ruszyły konsultacje w sprawie nowych opłat za odpady

Do 19 stycznia trwają konsultacje w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miałyby one obowiązywać od 1 maja.

Pojemniki na odpady muszą znajdować się wewnątrz posesji
Pojemniki na odpady muszą znajdować się wewnątrz posesji · fot. UM Bielsko-Biała


Jak informuje naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Joanna Bojczuk, zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności zapewnienia samofinansowania się gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ostatnia zmiana stawki opłaty w Bielsku-Białej miała miejsce 1 stycznia 2020 r. Od tego czasu o 38 proc. zwiększyła się płaca minimalna, średnio o 135 proc. wzrosły ceny za energię elektryczną, ponad dwukrotnie podrożało paliwo. Wszystko to bezpośrednio wpływa na koszty świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, ich zagospodarowania, a także koszty obsługi administracyjnej systemu. Szacuje się, że w 2023 r. koszt świadczenia tych usług zwiększy się co najmniej o 4.500.000,00 zł brutto.

W tym miejscu przypomnieć należy, iż na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, składa się nie tylko koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, ale także ich zagospodarowanie, prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Stawki za śmieci - nowe i obecne - porównanie:

odpady


Proponowane podniesienie stawki opłaty, które miałoby obowiązywać ma od 1 maja 2023 r., spowoduje dodatkowy dochód miesięczny: 407.088,00 zł, tj. 4.885.056,00 zł rocznie, co zapewni samofinansowanie się gminnego systemu gospodarki odpadami. Warto dodać, iż pomimo podniesienia stawki opłaty Gmina Bielsko-Biała nadal utrzyma się w czołówce gmin Aglomeracji Beskidzkiej z jedną z niższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście można znaleźć na: https://czystemiasto.bielsko-biala.pl/.

Rozpoczęte 5 stycznia konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta, właściciele nieruchomości położonych na jego terenie, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym - https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-1, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bgo@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pokój 404.

Konsultacje rozpoczynają się 5 stycznia i trwają do 19 stycznia 2023 r. Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W załącznikach na stronie ratusza można znaleźć materiały dotyczące przedmiotu konsultacji: zarządzenie prezydenta miasta, projekt uchwały z proponowanymi stawkami i formularz udziału w konsultacjach.

Są też teksty na temat podejmowanych przez miasto działań edukacyjnych i uszczelniających system gospodarki odpadami, a także - dla porównania - stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Aglomeracji Beskidzkiej i w wybranych miastach w Polsce.

Link: https://ms.bielsko-biala.pl/index.php/aktualnosci/1/konsultacje-w-sprawie-oplat-za-odpady

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.