bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

 • 5 czerwca 2022
 • wyświetleń: 2118

Przyjęto Strategię Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku

Bielska Rada Miejska przyjęła Strategię Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Strategia jest kluczowym i najbardziej istotnym dokumentem samorządu lokalnego, potrzebnym do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje oraz wskazującym wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego.

hulanka, rondo, dron, panorama, ogólne
fot. UM Bielsko-Biała


Rola strategii miasta jest m.in. diagnozowanie najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. Strategia pomaga w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w mieście w perspektywie obecnej dekady. Umożliwia również włączenie w prace nad jej tworzeniem mieszkańców oraz pozostałych lokalnych interesariuszy.

Dokument ten powstawał, jako jeden z pierwszych w mieście, metodą współprojektowania przy szerokim udziale mieszkańców oraz przedstawicieli - organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy rad osiedli - na wszystkich etapach jego tworzenia,poczynając od diagnozy, poprzez warsztaty służące wypracowaniu celów strategicznych i kierunków działania, na konsultacjach projektu strategii kończąc.

Strukturę strategii stanowi sześć obszarów tematycznych (Ludzie, Życie, Zarządzanie, Mobilność, Środowisko, Ekonomia), w nich zapisano odpowiedź na wyzwania rozwojowe miasta zidentyfikowane w wyniku diagnozy.

Wizja Bielska-Białej do roku 2030 zakłada, że będzie to miasto:
 • obywatelskie, czerpiące z zaangażowania oraz energii mieszkańców, którym zagwarantowane zostały skuteczne mechanizmy udziału w sprawach miasta;
 • wygodne do życia, zapewniające mieszkańcom wysoką jakość życia, przestrzeń rozwoju osobistego i zawodowego oraz dostępność do dobrej jakości usług publicznych;
 • sprawnie zarządzane, potrafiące zidentyfikować stojące przed nim wyzwania oraz, dzięki projektowanym przy udziale mieszkańców politykom publicznym, skutecznie wykorzystać pojawiające się szanse rozwojowe;
 • kompaktowe, stwarzające możliwości sprawnego, efektywnego (pod względem czasowym i finansowym), komfortowego, bezpiecznego oraz ekologicznego przemieszczania się;
 • zielone i odporne, odpowiedzialnie korzystające z zasobów środowiska naturalnego oraz skutecznie zarządzające ryzykami wynikającymi ze zmian klimatu;
 • produktywne, będące jednym z motorów rozwoju województwa śląskiego dzięki konkurencyjnej, innowacyjnej oraz zdywersyfikowanej gospodarce bazującej na przemysłowych tradycjach miasta oraz lokalnych zasobach.


Dla każdego obszaru tematycznego zdefiniowane zostały:
 • cele strategiczne, stanowiące uszczegółowienie wizji Bielska-Białej w 2030 r., określające przyszły pożądany stan rzeczywistości będący wynikiem wdrażania interwencji opisanej w strategii;
 • kierunki działania, uszczegóławiające ogólną redakcję celów, stanowiące formę preferencji odnośnie sposobu wykorzystania szeroko rozumianych zasobów na rzecz uzyskania konkretnych efektów końcowych;
 • działania, opisujące typy zadań planowane do realizacji w ramach poszczególnych kierunków;
 • mierniki, na podstawie których przeprowadzana będzie ocena skuteczności działań podejmowanych na rzecz realizacji strategii oraz postępy w osiąganiu zapisanych w tym dokumencie celów.


Częścią składową tego dokumentu są również rozdziały odnoszące się do planowania przestrzennego:
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy przedstawiający system powiązanych ze sobą elementów zagospodarowania, które funkcjonują w granicach miasta, przy czym model pokazuje stan docelowy obszarów, układów i sieci, z uwzględnieniem relacji między nimi;
 • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
 • obszary strategicznej interwencji (zarówno wojewódzkie, jak i lokalne) rozumiane jako obszary o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do których jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł lub rozwiązania regulacyjne.


Pozostałe rozdziały dotyczą - systemu realizacji strategii mającego na celu stworzenie warunków wspierających efektywne i skuteczne osiąganie celów rozwojowych wyznaczonych w tym dokumencie oraz ram finansowych i źródeł finansowania strategii.

Z całym dokumentem, jak również z poszczególnymi fazami jego powstawania, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej bielsko-biala.pl/ (zakładka: Mieszkaniec - Bielsko-Biała 2030) lub poprzez adres www.bielskobiala2030.pl

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.