Reklama

Wiadomości

 • 10 kwietnia 2022
 • wyświetleń: 1198

"Korpus wsparcia seniora" przyjęty przez Radę Miejską

Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 - to program, do którego przystąpi Miasto Bielsko-Biała. Uchwałę w tej sprawie na sesji 24 marca podjęła Rada Miejska Bielska-Białej.

"Korpus wsparcia seniora" przyjęty przez Radę Miejską
"Korpus wsparcia seniora" przyjęty przez Radę Miejską · fot. UM Bielsko-Biała


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło program pod nazwą Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022, którego celem jest zapewnienie osobom w wieku 65 lat i więcej usług w zakresie wsparcia społecznego i psychologicznego, wsparcia w czynnościach dnia codziennego oraz ułatwienia dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość. Program jest finansowany w całości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Odpowiada również na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

Program ma umożliwić nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami, tworząc lokalne partnerstwa dla bezpiecznego samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Świadczenie konkretnych usług ma być oparte o rozeznanie potrzeb na terenie danej gminy.

Program jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce. Przystępujące do niego samorządy mogą skorzystać ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Bezpośrednimi adresatami programu są gminy, pośrednimi - seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 80 mln zł. Wojewodowie dokonują podziału przyznanych środków, uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej gminie. Program zakłada realizację dwóch modułów.

Moduł IW pierwszym module wydatki kwalifikowalne to:
 • związane z organizacją wolontariatu oraz pomocą sąsiedzką, w tym m.in. środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu, bilety miejskie (koszty rozliczane według zasad określonych przez ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych); - ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW;
 • przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w danym ośrodku regulaminem wynagradzania (w tym pracownicy OPS/CUS, koordynator);
 • zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych do realizacji zadań w ramach programu, bilety miejskie (koszty rozliczane według zasad określonych przez ten ośrodek);
 • promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykuły w prasie lokalnej;
 • identyfikatory dla osób realizujących program w terenie.


Moduł pierwszy dotyczy finansowania kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z zapewnieniem usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy w obszarach wskazanych w programie.

W realizację modułu pierwszego należy zaangażować wolontariuszy (dotyczy również pomocy sąsiedzkiej), w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich poprzez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

W celu pozyskania środków na realizację zadań w ramach modułu pierwszego gmina składa wniosek do właściwego wojewody na środki finansowe, szacując koszt całkowity zadania, jaki poniesie na realizację programu zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych wymienionym w programie.

Gminy przystępujące do realizacji programu mogą wnioskować o 100 proc. kosztów całkowitych zadania.

Formy organizacji i realizacji usługi wsparcia w ramach modułu I to zlecanie usługi wsparcia organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, samodzielnie, tj. przez organizację i koordynację prac wolontariuszy (na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 44 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w tym osób zamieszkujących najbliżej osób wymagających wsparcia, tj. pomocy sąsiedzkiej.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach modułu I

Krok 1. senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

Krok 2. osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

Krok 3. pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, po odbytej wizycie określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Moduł IIWydatki kwalifikowalne w ramach modułu II:
 • zakup urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość przy użyciu tzw. opasek bezpieczeństwa;
 • zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
 • przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w danym ośrodku regulaminem wynagradzania;
 • promocja projektu, w tym koszty druku plakatów, ulotek, artykułów w prasie lokalnej.


Moduł drugi dotyczy finansowania kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z zapewnieniem usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy w obszarach wskazanych w programie.

W celu pozyskania środków na realizację zadań w ramach modułu drugiego gmina składa wniosek do właściwego wojewody na środki finansowe, szacując koszt całkowity zadania jaki poniesie na realizację programu zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych wymienionym w programie.

Gminy przystępujące do realizacji programu mogą wnioskować o 100 proc. kosztów całkowitych zadania.
Formy organizacji i realizacji usługi wsparcia w ramach modułu II: samorząd gminny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach modułu II

 • Krok 1. samorząd gminny rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. opaskę bezpieczeństwa.
 • Krok 2. samorząd gminny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.
 • Krok 3. Samorząd gminny koordynuje i realizuje program na swoim terenie.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.