bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 29 września 2021
  • wyświetleń: 1393

Tytuł "Zasłużony dla Bielska-Białej": są zmiany w regulaminie

Sporo dyskusji i sporów pojawiło się na sesji Rady Miejskiej 23 września podczas omawiania poprawek do uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej.

Reklama

Tytuł "Zasłużony dla Bielska-Białej": są zmiany w regulaminie
Tytuł "Zasłużony dla Bielska-Białej": są zmiany w regulaminie · fot. UM Bielsko-Biała


- Powodem do zajęcia się ponownie lokalnym prawem w tym temacie była decyzja wojewody śląskiego, który rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność niektórych postanowień dotychczasowej uchwały z 20 października 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej. Wojewoda zarzucił, że Rada Miejska posługując się sformułowaniem w szczególności, stworzyła otwarty katalog przesłanek uprawniających mieszkańców Bielska-Białej do ubiegania się o honorowy tytuł przyznawany przez miasto. Takie uregulowanie uchwały powoduje niedopuszczalny luz interpretacyjny, umożliwiający dowolne rozszerzenie zakresu przedmiotowego uchwały i przyznanie tytułu honorowego poza przypadkami określonymi w uchwale - informowała w uzasadnieniu do uchwały przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Małgorzata Zarębska.

- Za sprzeczne z prawem wojewoda śląski uznał też uregulowanie zawarte w § 7 regulaminu - pozwalał on na pozbawienie tytułu honorowego osób, które stały się niegodne tytułu na skutek jakiegoś swojego czynu. W ocenie organu nadzoru sformułowanie: czyn powodujący, iż (osoby) stały się niegodne tytułu jest pojęciem niejednoznacznym i niekonkretnym, a przede wszystkim subiektywnym. Jego weryfikacja będzie różna w zależności od standardów ocennych osoby zobowiązanej do przestrzegania przepisu, czy też osoby go egzekwującej. Przepis ten z powodu swej nieokreśloności, nie stanowi żadnych miarodajnych wytycznych dla adresatów norm prawnych, a tym samym nie może wywoływać egzekwowalnych skutków w tym zakresie - dodała radna.

- Umknęło niestety uwadze wojewody, że przesłanka popełnienia czynu, wskutek którego uhonorowany stał się niegodny tytułu, orderu, medalu czy odznaczenia, powszechnie występuje w dziesiątkach ustaw i innych aktów prawnych - vide np. art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 138) - pozwalający prezydentowi na podjęcie decyzji o pozbawieniu orderów i odznaczeń w razie stwierdzenia, że odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia., a także w szeregu uchwał miast i gmin z terenu województwa śląskiego podjętych i niezakwestionowanych zarówno przed jak po stwierdzeniu nieważności w odniesieniu do uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej - pisała Małgorzata Zarębska.

Radna przypomniała, że podobne zapisy uchwaliły rady z Zawiercia, Wilkowic, Piekar Śląskich, Pszczyny, Wisły itd.). Jednak wobec stwierdzenia nieważności przepisu radni po długiej dyskusji postanowili dokonać zmian.

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała ustala, że:
W Regulaminie nadawania tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej, stanowiącym załącznik do uchwały, § nr 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Regulamin określa zasady i tryb nadawania przez Radę Miejską w Bielsku-Białej tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej, zrzekania się i pozbawiania tego tytułu;
2) § 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Tytuł Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej przyznaje się za zasługi w dziedzinie: 1) oświaty i nauki; 2) kultury i sportu; 3) działalności społecznej i samorządowej; 4) inicjatyw lub innowacji gospodarczych; 5) rozwoju Miasta;
3) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Tytuł Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej może być nadany pośmiertnie. W takim przypadku postanowień ust.1 nie stosuje się;
4) § 7 otrzymuje brzmienie: § 7. Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej może zrzec się przyznanego tytułu. Oświadczenie w tej sprawie Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej składa Radzie Miejskiej. Z chwilą doręczenia przedmiotowego oświadczenia o zrzeczeniu się, tytuł Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej wygasa.;
5) § 8 otrzymuje brzmienie: § 8. 1. Z inicjatywą pozbawienia tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej może wystąpić wnioskodawca lub podmiot określony w § 4 ust. 1. 2. Wniosek o pozbawienie tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej winien zawierać szczegółowe pisemne uzasadnienie.
Wniosek wraz z uzasadnieniem przewodniczący RM przekazuje do właściwej/wych merytorycznie komisji celem zaopiniowania. Jeżeli wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, to przewodniczący rady przygotowuje i przedkłada na najbliższej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej projekt uchwały o pozbawieniu tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej.

4. Rada Miejska może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej w przypadku gdy: 1) nadanie tytułu nastąpiło na skutek informacji nieprawdziwych i Rada Miejska została wprowadzona w błąd; 2) Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.