bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 17 grudnia 2020
 • 19 grudnia 2020
 • wyświetleń: 1962

160 mln zł deficytu. Radni przyjęli budżet Bielska-Białej na 2021 rok

Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 15 grudnia przyjęła plan finansowy miasta na rok 2021. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 radnych z klubów Wspólnie dla Bielska-Białej i Niezależni.BB, od głosu wstrzymało się 7 radnych PiS.

ratusz
Ratusz w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


- Budżet miasta na rok 2021 skonstruowany został w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i samorządów, spowodowanej pandemią COVID-19. Przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudnym budżetem, gdyż nikt nie wie, jak długo potrwa epidemia i jakie będą jej ostateczne skutki - podkreślił, prezentując założenia budżetowe, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewki.

Dyskusja nad założeniami budżetowymi - choć wcześniej zajmowały się nimi komisje Rady Miejskiej - trwała na sesji ponad dwie godziny. Wg szacunków, dochody miasta w 2021 wyniosą 1 mld 432 mln zł, a wydatki 1 mld 592 mln zł, zaś planowany deficyt oszacowano na poziomie 160 mln zł. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

- W przyszłorocznym budżecie zapewniona została właściwa relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 48 mln zł, co jest wyznacznikiem m.in. możliwych do zrealizowania planów inwestycyjnych. Nadwyżka operacyjna pozwala utrzymać wysoki potencjał w zakresie absorpcji środków unijnych oraz określa poziom wiarygodności kredytowej naszego miasta. I to właśnie sprawa nadwyżki operacyjnej i deficytu oraz plany inwestycyjne na przyszły rok budziły najwięcej pytań i emocji - informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,Stadion,PolskazDrona,Niebo,Chmury,LoveBB,LoveSilesia,fotodn
160 mln zł deficytu. Radni przyjęli budżet Bielska-Białej na 2021 rok · fot. Aerial Productions


- Budżet ten jest gwarantem, że pomimo pandemii samorząd będzie realizował wszystkie zadania. Wnioski mieszkańców są rozważane i znajdują miejsce w założeniach budżetowych - mówił szef klubu radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Karol Markowski.

W imieniu klubu PiS radny Konrad Łoś zwracał uwagę na planowane zadłużenie i deficyt. - Realizacja budżetu spowoduje wzrost zadłużenia Bielska-Białej do kwoty 519 mln zł, w kolejnych latach dług ten będzie wzrastać. Wskaźnik zadłużenia nie będzie przekroczony, ale tak duże wydatki i zadłużenie miasta teraz ograniczają wydatki w kolejnych latach. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach niepokoi się szybkim trendem zadłużania miasta - zwracał uwagę Konrad Łoś.

- Ten budżet - w obliczu zmian w gospodarce światowej, europejskiej, ale i też polskiej - z pewnością będzie budżetem wyzwań. Kryzys wynikający z pandemii dotknie różne sektory. Z pewnością finansowe skutki pandemii, jak i niektóre zmiany legislacyjne - jak choćby zmniejszenie udziału samorządu w dochodach z części podatków - mają negatywny wpływ na politykę samorządu i stawiają samorządowców w trudnym położeniu. Zdaniem Niezależnych.BB budżet, na 2021 rok jest budżetem ostrożnym. Z racji obecnej sytuacji epidemicznej i gospodarczej ta ostrożność jest koniecznością. Pragnąc zachować się odpowiedzialnie i racjonalnie, zdecydowaliśmy się go poprzeć - powiedziała Małgorzata Zarębska w imieniu klubu Niezależni.BB.

Bielsko,BielskoBiała,Rynek,Wakacje,Lato,LoveBB,LoveSilesia,fotodnia,instagram
160 mln zł deficytu. Radni przyjęli budżet Bielska-Białej na 2021 rok · fot. bielsko.info


Prezydent Jarosław Klimaszewski zwracał uwagę na okoliczności, w jakich budżet był tworzony. - W bieżącym roku na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii Covid-19 i dostosowanie warunków pracy w czasie pandemii miasto wydało około 7 mln zł, oszczędności z tego tytułu wynoszą 11 mln zł, natomiast ubytek w dochodach miasta szacuje się na kwotę 110 mln zł - z tego zmiany podatkowe stanowią 42 mln zł, a bezpośrednie skutki pandemii 43 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że szacowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został obniżony o 25 mln zł w stosunku do prognozy ministra finansów - mówił prezydent.

- Ponadto celem zapewnienia płynności finansowej w czasie pandemii przez Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, w budżecie miasta zabezpieczyliśmy środki w kwocie 13 mln zł. Od kilku lat nasila się niepokojące zjawisko związane z przekazywaniem samorządom zadań publicznych bez zapewnienia odpowiedniego finansowania (dotyczy głównie oświaty) czy też działania uderzające w podstawy systemu finansów samorządowych, skutkujące realnymi ubytkami w poziomie udziałów w podatkach PIT i CIT oraz wzrostem wydatków w kolejnych latach - dodał samorządowiec.

Wpływy ze środków unijnych w budżecie 2021 roku ustalono na poziomie 197 mln zł. Najwyższe kwoty zaplanowano w związku z kontynuacją pięciu dużych projektów inwestycyjnych, takich jak: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (85,7 mln zł), Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II (56,0 mln zł), Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej (13,2 mln zł), I i II etap rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej (łącznie 21,2 mln zł).

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,PocztowkazBielska,Beskidy,ZamekSułkowskich,fotodnia,instag
160 mln zł deficytu. Radni przyjęli budżet Bielska-Białej na 2021 rok · fot. @bbdron


Dochody własne w budżecie 2021 r. zapisano w kwocie 681,6 mln zł, stanowią one 47,6 proc. dochodów ogółem. W odniesieniu do 2020 roku dochody te wzrosną o 1,14 proc. - Niestety prognozowane przez ministra finansów udziały w PIT zostały zaplanowane przez miasto w wysokości niższej o 7 mln zł z uwagi na negatywne skutki zmian podatkowych, jakie wprowadzono w 2019 roku. Takie działanie ma na celu zabezpieczenie należytego wykonania zadań własnych miasta. Trudno obecnie przewidzieć, jaki poziom faktycznie osiągną udziały w podatkach w następnym roku budżetowym. Miasto bowiem nie ma wpływu na wysokość tych dochodów, gdyż są one uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia oraz wysokości wynagrodzeń. Wpływy z tytułu udziałów w CIT przyjęto do planu o 20 proc. niższe niż planowane w roku bieżącym (mniej o 6,5 mln zł). Wynika to z analizy bieżących wpływów oraz proponowanych od nowego roku zmian w CIT - zwracał uwagę Klimaszewski.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 1 mld 185 mln zł i są niższe w porównaniu do 2020 roku o niecałe 1 proc. - Miasto podejmuje różne działania mające na celu ograniczenie kosztów (wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej, wspólna realizacja zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego czy termomodernizacja budynków miasta), a dodatkowo w momencie pojawienia się pandemii Covid-19 dokonano również redukcji etatów. Ponadto zmieniono zasadę rozliczania zimowego utrzymania miasta, co finalnie powinno ograniczyć wydatki na to zadanie - podkreśla bielski magistrat.

- Pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji podjąłem jednak decyzję o kontynuowaniu największych, już rozpoczętych, inwestycji i projektów. Rezygnacja z ich kontynuacji przyniosłaby bowiem miastu ogromne straty. Inwestycje przyciągają bowiem przedsiębiorców i dają miejsca pracy, co jest szczególnie ważne w obecnych trudnych czasach. Z tego też względu wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 406,8 mln zł i stanowią 25,6 proc wydatków ogółem - podkreślił prezydent J. Klimaszewski.

pieniądze, budżet
160 mln zł deficytu. Radni przyjęli budżet Bielska-Białej na 2021 rok · fot. bielsko.info


W przyszłym roku Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (projekty z obecnej perspektywy finansowej UE 2014-2020 mogą być realizowane i rozliczane do 2023 roku).

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które przeznaczono 113,3 mln zł (to jest 27,9 proc.), w zakresie gospodarki mieszkaniowej 81,8 mln zł (tj. 20,1 proc.), ochrony zdrowia 76,7 mln zł (tj. 18,9 proc.), w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 65,5 mln zł (tj. 16,1 proc.) oraz inwestycji oświatowych 46 mln zł (tj. 11,3 proc.) wydatków majątkowych ogółem.

Najważniejsze inwestycje w przyszłym roku to:
 • Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej - 48,1 mln zł,
 • Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 63,8 mln zł,
 • Rewitalizacja bielskich kamienic - Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - I i II etap 29,3 mln zł,
 • Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście - etap I i II - 31,5 mln zł,
 • Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej - 13,9 mln zł,
 • Budownictwo komunalne - II etap - 13,6 mln zł,
 • Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - II etap - 11,0 mln zł,
 • Termomodernizacja placówek oświatowych - II etap (złożono wniosek o dofinansowanie projektu) - 6,1 mln zł.


Prace nad ekologicznym projektem nabierają tempa · fot. UM Bielsko-Biała


Nowe zadania to:
 • Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz gazowniczej - 10,6 mln zł,
 • Rozbudowa ul. Łowieckiej - 9,0 mln zł,
 • Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 - 10,0 mln zł, oraz długo wyczekiwana budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie - 6,0 mln zł,


W projekcie budżetu 2021 r. zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34,5 mln zł, przeznaczając je na wydatki majątkowe. Pomimo znacznego ubytku dochodów spowodowanego pandemią Covid-19, kontynuowana będzie realizacja Budżetu Obywatelskiego i jego kolejnej ósmej edycji, w ramach której do wydatkowania przeznaczona zostanie kwota 8,5 mln zł.

- Jak co roku, spore będą wydatki miasta na tzw. janosikowe czyli fundusz, na który składają się bogatsze samorządy. Bielsko-Biała musi oddać z tego tytułu 12,3 mln zł. Płacimy drugą co do wielkości wpłatę janosikowego w województwie śląskim - zaznaczył prezydent Jarosław Klimaszewski.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Bielska-Białej wynosi 3,02 proc. - przy dopuszczalnym 11,37 proc. i - pomimo zaplanowanych na przyszły rok kredytów i pożyczek - tylko nieznacznie przekracza ¼ maksymalnej jego wysokości.

- Jak widać z wybranych fragmentów planu finansowego na rok przyszły, jest on realistyczny i ostrożny, lecz zapewniający rozwój miastu - podsumowuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.