bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 19 listopada 2020
 • wyświetleń: 1421

5 mln zł od miasta Bielsko-Biała dla organizacji pozarządowych

Nie mniej niż 5 mln zł przeznaczy miasto Bielsko-Biała na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Jak podkreśla bielski Urząd Miejski, działalność organizacji stanowi istotny element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a współpraca pomiędzy miastem i sektorem pozarządowym - przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców - powinna przyczyniać się do aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik podczas zdalnej sesji RM
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik podczas zdalnej sesji RM · fot. UM Bielsko-Biała


- Ważne założenia dla współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęła Rada Miejska Bielska-Białej podczas sesji 17 listopada. Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym z budżetu miasta. Środki na realizację zadań tego programu zapisane zostaną w uchwale budżetowej miasta na 2021 roku i wyniosą nie mniej niż 5 mln zł - informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

- Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został poddany internetowym konsultacjom z organizacjami. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń; informację o konsultacjach przesłano również do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną. W trakcie konsultacji uwagi do projektu uchwały wniosła jedna organizacja, zostały rozpatrzone pozytywnie. Projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych - dodaje bielski magistrat.

Poniżej obszary współpracy w sferze realizacji zadań publicznych, które uznano za zadania priorytetowe.

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym;
 • Działalność charytatywna - prowadzenie działań mających na celu zapobieganie marnowaniu żywności;
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza - prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych;
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wzbogacenie oferty kulturalnej miasta oraz działania związane z obchodami 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej;
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

a. upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
b. przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw społecznych,
c. upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
d. rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży szkolnej;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego,
b. szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością - rozwój fizyczny poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego,
c. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla Bielska-Białej,
d. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, posiadających walory promocyjne dla miasta,
e. zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia bezpieczeństwa w dziedzinie sportu i rekreacji osób przebywających na terenie miasta - w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
 • Turystyka i krajoznawstwo - organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych oraz tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych, a także konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta;
 • Ratownictwo i ochrona ludności - szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych miasta poprzez zdobycie wiedzy na temat pożarnictwa, ochrony przeciwpożarowej, podstaw udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży (obozy szkoleniowe);
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a. przeprowadzenie akcji promującej bielskie organizacje pożytku publicznego, zachęcającej mieszkańców Bielska-Białej do przekazywania na ich rzecz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b. aktywizacja społeczności lokalnych, promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz ekonomii społecznej, w tym prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej,
c. organizacja Dni Bielskich Organizacji Pozarządowych oraz innych imprez towarzyszących,
d. wspieranie zaangażowania obywatelskiego młodzieży;
 • Promocja i organizacja wolontariatu - promocja idei wolontariatu, organizacja wolontariatu, w szczególności na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Działalność na rzecz integracji cudzoziemców - prowadzenie ośrodka integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej;
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - działania na rzecz upowszechniania umiejętności projektowania i druku 3d oraz umiejętności programowania komputerowego;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - działania na rzecz promocji przedsiębiorczości wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz na rzecz promocji lokalnej gospodarki;
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - dofinansowanie tzw. wkładu własnego organizacji do projektów realizowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Bielska-Białej;
 • Ekologia oraz ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego - edukacja ekologiczna.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.