bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 26 sierpnia 2020
  • 27 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2841

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłat za koncesje alkoholowe

Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła zwolnić z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, których dotknęły skutki pandemii koronawirusa, oraz dokonać zwrotu części opłat już pobranych.

ratusz, urząd miejski
Przedsiębiorcy zwolnieni z opłat za koncesje alkoholowe · fot. UM Bielsko-Biała


Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach - do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego - lub jednorazowo, do 31 stycznia.

- 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenia. Na mocy szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rady gmin zostały upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do 31 stycznia 2020 r. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie z opłaty bądź przedłużenie terminu dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną - wyjaśniła na sesji RM 25 sierpnia zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Sabina Dutka.

Ponieważ w chwili obecnej dwie pierwsze raty została już opłacone przez przedsiębiorców, radni postanowili zwolnić ich z raty trzeciej oraz zdecydowali o zwrocie równowartości trzeciej raty tym przedsiębiorcom, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały rok. Według wyliczeń na 9 lipca br., zwolnieniu z opłaty podlegałaby kwota trzeciej raty w wysokości około 165 tys. zł, natomiast ewentualny zwrot wpłaconej w styczniu trzeciej raty to kwota około 42 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Po wprowadzeniu wspomnianej nowelizacji do 31 grudnia br. środki te można przeznaczyć również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.