Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 maja 2020
  • wyświetleń: 2131

Weź udział w konsultacjach przeprowadzanych przez UM

Prezydent Bielska-Białej postanawił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Konsultacje dotyczą:
  • 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej,
  • 2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • 3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • 4. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
  • 5. wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 13 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta, właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl.
Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.
Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie www.um.bielsko.pl

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne - dotyczące projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - ogłoszono 31 stycznia 2020 r na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej UM, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym W Bielsku-Białej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Ogłoszenie było dostępne do 5 marca 2020 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 15 lutego do 5 marca 2020 r. W tym czasie zgłoszono uwagi, opinie i propozycje za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz z wykorzystaniem urny dostępnej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy Biurze Obsługi Interesanta - nie dotyczyły one przedmiotu konsultacji. Pełny tekst protokołu z konsultacji społecznych zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (www.um.bielsko.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej UM, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.