Wiadomości

  • 16 marca 2018
  • wyświetleń: 2488

Budżet miasta w pigułce. Powstała specjalna strona internetowa

Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił stronę internetową, której celem jest przybliżenie mieszkańcom miasta informacji o lokalnym budżecie. Przypominamy, że w 2018 roku miasto ma rekordowy budżet. Na wydatki zaplanowane jest 1 210 mln zł.

budżet miasta
fot. budzet.bielsko-biala.pl


Uchwała budżetowa to najważniejszy dokument finansowy samorządu. Stanowi ona podstawę jego gospodarki finansowej, zapisany jest w niej plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy.

Z uwagi na jej skomplikowaną formę i obszerność, uchwała budżetowa jest trudna do analizy dla mieszkańca nie zajmującego się na co dzień spra­wami samorządowymi. Dlatego też Urząd Miejski w Biesku-Białej uruchomił stronę internetową, której celem jest przybliżenie mieszkańcom miasta informacji o lokalnym budżecie.

Pod adresem http://www.budzet.bielsko-biala.pl można zapoznać się z informacjami na temat dochodów i wydatków Bielska-Białej na rok 2018 oraz po­równać, jak kształtował się budżet miasta na przestrze­ni lat ubiegłych. Są tu m.in. informacje do­tyczące wydatków, jakie w danym roku mia­sto poniosło na realizację zadań inwestycyj­nych, czy informacje o wysokości jego za­dłużenia.

Na stronie są także szczegółowe dane o dochodach i wydatkach na rok bieżący. In­formacje te zostały przedstawione w podzia­le na kategorie, co pozwala zobaczyć, z jakich źródeł miasto czerpie największe do­chody, dowiedzieć się, jakie wydatki pochła­niają najwięcej pieniędzy z miejskiej kasy.

Efekty wydatków inwestycyjnych uka­zane zostały w zakładce poświęconej miej­skim inwestycjom. Zostały tam pokazane wybrane inwestycje miejskie, których reali­zacja została zakończona w ubiegłym roku. Cieka­wostką jest znajdujący się w zakładce "Moje podat­ki" kalkulator, dzięki któremu każdy mieszkaniec mo­że sprawdzić, jaka część pieniędzy z jego podatku w skali miesiąca zasila miejską kasę i jak pieniądze te dzielone są pomiędzy poszczególne kategorie zadań realizowanych przez władze lokalne.

Strona będzie co roku aktualizowana, a mijają­ce lata dodawane do archiwum. Inicjatywa ta, obok loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Bielsku-Białej jest częścią kampanii społecznej, której celem jest za­chęcenie mieszkańców do rozliczania podatków w Bielsku-Białej i podniesienie świadomości o ich znaczeniu dla funkcjonowania miasta.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.