Reklama

Wiadomości

  • 12 września 2017
  • wyświetleń: 2576

Terminowy wniosek jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wielu przedsiębiorców, którzy nie posiadają żadnego majątku zastanawia się czy powinni składać wniosek o upadłość przedsiębiorcy, który sąd oddali. Niejednokrotnie decydują się oni na zamknięcie działalności gospodarczej. Następnie składają wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie zawsze zdając sobie sprawę z konsekwencji takiego działania.

afterweb


Przedsiębiorca bez majątku też musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości!

Niewypłacalny dłużnik jest zobligowany do złożenia terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Jest to istotny obowiązek dłużnika. Warto wskazać, iż sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, gdy nie posiada on zasobów finansowych na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego ani częściowego zaspokojenia swoich wierzycieli, wynika to z art. 13 prawa upadłościowego i naprawczego.

Jednakże dla niewypłacalnego dłużnika istotna jest treść art. 21 ust 1 prawa upadłościowego i naprawczego, bowiem zgodnie z tym przepisem jest on zobowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa, do jego złożenia.

Z powyższego wynika, iż niezależnie od skutku jaki wywoła owy wniosek, na dłużniku niewypłacalnym ciąży obowiązek jego złożenia. Nawet oddalony przez sąd wniosek, lecz złożony w terminie będzie świadczył o spełnieniu przez konsumenta warunku.

Skutki brak wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Brak wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest bezprawnym zaniechaniem, który może skutkować tym, że upadłość konsumencka będzie niemożliwa przez okres dziesięciu lat od daty, w której powstała niewypłacalność. Innymi możliwymi konsekwencjami są orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub złożenie takiego wniosku przez wierzyciela.

Klauzule generalne

Brak wniosku w przedmiocie upadłości przedsiębiorcy implikuje konieczność powołania się przez niewypłacalnego dłużnika na względy słuszności lub humanitarne (klauzule generalne). Są to pojęcia niedookreślone. Względy słuszności odwołują się do poczucia sprawiedliwości, z ich perspektywy istotne jest w jakimi otoczeniu działał dłużnik i czy jego zachowanie, w postaci pewnych zaniechań, stanowiących negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest usprawiedliwione. Przykładowo dłużnik w okresie prowadzenia działalności nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ był przewlekle chory. Względy humanitarne związane są ściśle z osobą dłużnika oraz skutkami, jakie spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przykładowo względy humanitarne mogą być związane z podeszłym wiekiem dłużnika, a co za tym idzie brakiem możliwości zarobkowych. W praktyce orzeczniczej sądy rzadko przychylają się do wniosków z powołaniem na klauzule generalne.

Artykuł dodany w ramach abonamentu.

Reklama