bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 20 grudnia 2011
  • 2 stycznia 2012
  • wyświetleń: 2974

Budżet uchwalony, będą inwestycje

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w minionym roku radni przyjęli budżet miasta na rok 2012. W głosowaniu nad budżetem udział wzięło 25 radnych, za przyjęciem budżetu głosowało 24 radnych, oddano jeden głos przeciwko przyjęciu budżetu.

Koparka, budowa, remont
Bielsko-Biała planuje przeznaczyć 150 mln zł na inwestycje w 2012 roku.


W 2012 roku dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie blisko 717 mln zł, a wydatki prawie 722 mln zł. Różnica pomiędzy dochodami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości prawie 5 mln zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej będą kredyty bankowe. Warto zaznaczyć, że planowane kredyty i pożyczki mieszczą się w dopuszczalnych limitach zadłużenia (15% i 60%) i nie przekraczają odpowiednio 7,68 % i 38,58%.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 151,6 mln zł, co stanowi około 21% wydatków ogółem. Opracowany projekt budżetu pomimo licznych trudności i sytuacji w światowej gospodarce jest nadal budżetem proinwestycyjnym.

W ramach kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych planowanych do wykonania w 2012 roku największy udział stanowią: inwestycje w zakresie kultury fizycznej, na które przeznaczono około 53,3 mln zł i stanowią 35%, inwestycje drogowe, na które łącznie zaplanowano ponad 50,6 mln zł, tj. 33,3 %, inwestycje dotyczące sieci szerokopasmowej 12,5 mln zł, tj. 8,25% oraz Rewitalizację Starówki i Parku Słowackiego 11,7 mln zł, tj. 7,7% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Do najważniejszych zadań w zakresie kultury fizycznej należą:
- Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21
- Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej (z udziałem środków Unii Europejskiej)

W zakresie inwestycji drogowych na 2012 rok zaplanowano:
- przebudowę drogi krajowej S69 (ul. Żywiecka- odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej (z udziałem środków Unii Europejskiej)
- rozbudowę ul. Gościnnej
- przebudowę ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka
- rozbudowę przejść dla pieszych pod ul. 3 Maja, ul. Piastowską oraz Placem Chrobrego
- budowę chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych
- budowę ścieżek rowerowych

Kontynuowane będą także:
- modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych

Ważnym zadaniem realizowanym w 2012 roku będzie:
- budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej (z udziałem środków Unii Europejskiej)

W 2012 roku planuje się do realizacji w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
- budownictwo komunalne
- kontynuację Rewitalizacji Bielskiej Starówki
- wykupy nieruchomości

W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3,7 mln zł, w tym między innymi:
- termomodernizację budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO. Im. Armii Krajowej
- termomodernizację budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola Nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej (z udziałem pożyczki WFOŚiGW)

W 2012 roku planuje się również modernizację oświetlenia ulicznego, przeznaczając na ten cel środki w wysokości.

Zaplanowano również środki na kontynuowanie zadań w zakresie polityki społecznej, tj.:
- rozbudowę i termomodernizację budynku przy ul. Brodzińskiego22 na potrzeby żłobka
- modernizację żłobka przy ul. Pod Grodziskiem

W budżecie zostały zapewnione również środki na:
- realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
- prace społeczno-użyteczne
- poprawę bezpieczeństwa w mieście
- współpracę z organizacjami pozarządowymi

Budżet na 2012 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy założeniu zdecydowanych oszczędności i ograniczeniu wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta.

aka / bielsko.info, źródło: Gazeta Wyborcza Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.