bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 13 stycznia 2017
  • wyświetleń: 12449

Oto najzdolniejsi uczniowie w Bielsku-Białej. Otrzymali stypendia

Prezydent Jacek Krywult wręczył stypendia uczniom szczególnie zdolnym - laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stypendia trafiły do 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/16.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów · fot. UM Bielsko-Biała


W tym roku po raz pierwszy przyznano je na nowych zasadach. Było to możliwe dzięki przyjęciu przez Radę Miejską dwóch uchwał w sprawie finansowego wspierania przez nasz samorząd zdolnych uczniów. W spotkaniu w Ratuszu wzięli udział nie tylko stypendyści, ale także ich nauczyciele i rodzice.

Takie wsparcie ma już w Bielsku-Białej długoletnią tradycję - prezydent miasta co roku nagradza stypendiami uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki. Jednak w nowym systemie prawnym stało się konieczne stworzenie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży i zatwierdzenie go przez Radę Miejską w formie uchwały. Program jest skierowany do uczniów, których wiedza i edukacyjne osiągnięcia wykraczają ponad wymagania szkół.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
Stypendia dla najzdolniejszych uczniów · fot. UM Bielsko-Biała


Celem programu jest motywowanie uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie takich wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się oni pozytywnymi wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne i aktywność wszystkich uczniów.

Program jest kierowany do dzieci i młodzieży z Bielska-Białej (nie dla uczniów bielskich szkół, jak było wcześniej). Zakłada pracę z wybitnie uzdolnionymi uczniami, promowanie ich wyników, nagradzanie osiągnięć, a jednocześnie szkolenia nauczycieli z zakresu pracy ze zdolnym uczniem, współpracę z jego rodzicami. Po rozpoznaniu szczególnych uzdolnień ucznia szkoła opracowuje indywidualny program pracy z nim, może też proponować indywidualny tok nauki, zachęcać do udziału w kołach zainteresowań, a wyniki ucznia upowszechniać, eksponować i nagradzać. Formą nagrody są jednorazowe stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
Stypendia dla najzdolniejszych uczniów · fot. UM Bielsko-Biała


Po przyjęciu "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej" Rada Miejska podjęła uchwałę prezentującą szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Mówi ona, że prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia przysługuje uczniom szkół podstawowych (wcześniej nie otrzymywali stypendiów), którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 oraz tytuł laureata konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych na zasadach określanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych to nowość.

Zgodnie z obecnymi zapisami programu, w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczeń musi mieć co najmniej średnią 4,0 oraz tytuł laureata olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, zwalniających z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty lub tytuł laureata międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu rożnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkół wyższych lub instytucji naukowych. Takie osiągnięcia należy mieć w roku poprzedzającym przyznanie stypendium w okresie od 1 września do 31 sierpnia. O przyznanie stypendium może wnioskować rodzic lub inny ustawowy przedstawiciel ucznia albo sam uczeń pełnoletni. Wysokość stypendium uzależniona jest od liczby kandydatów w danym roku.

ab / bielsko.info

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.