bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Rozrywka

  • 14 listopada 2013
  • 22 listopada 2013
  • wyświetleń: 2814

Warsztaty: Zostań kreatorem mody

Babskie Bielsko zaprasza na bezpłatne warsztaty twórcze z zakresu projektowania ubioru pt."Pro­jekt: Re-​kreacja". Warsztaty poprowadzi Iga Sylwestrzak.

Reklama

babskie bielsko


babskie bielsko
Autorem kolekcji jest Iga Sylwestrzak


Pod­czas warsz­tatów będzie można poz­nać od strony teo­re­ty­cznej i prak­ty­cznej pracę pro­jek­tanta ubioru. Warsz­taty dedykowane są zarówno tym, którzy pasjonują się światem mody, jak i osobom prag­ną­cym nauczyć się czegoś nowego.

Zaję­cia odbędą się w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury, przy ulicy 1 Maja 8, w Bielsku-​Białej.

Na pier­wszych zaję­ci­ach, które odbędą się w sobotę 16 listopada, w godz­i­nach 10.00 - 16.00, prowadząca Iga Syl­westrzak wprowadzi uczestników w świat pro­jek­towa­nia i omówi najważniejsze aspekty pro­cesu twór­czego pro­jek­tanta, na które składają się m.in. inspiracja, pro­jekt, praca z tkan­iną na manekinie, pow­stanie kolekcji, real­iza­cja, port­fo­lio, sesja zdję­ciowa, pokaz mody.

Uczest­nicy stworzą własne moodboard’y, czyli tablice inspiracji, na których przed­stawią kolaż wycinków z gazet, rysunków i szkiców.

Kole­jne zaję­cia będą miały miejsce 19 listopada, w godz­i­nach 17.00 - 20.00. Iga Syl­westrzak razem z uczest­nikami warsz­tatów zajmą się his­torią ubioru jako świet­nym źródłem inspiracji.

Trze­cie, prze­dostat­nie spotkanie poświę­cone będzie kreatorom mody i wszelkim jej eko-​przejawom. Zaję­cia te odbędą się w sobotę, 23 listopada (godz. 10.00 - 16.00), a osoby biorące udział w pro­jek­cie stworzą swoje autorskie kolekcje, bazu­jąc na recyk­lin­gowych mate­ri­ałach: butelkach, foliowych workach czy starych tkan­i­nach. Tego dnia uczest­nicy będą mogli także pode­jrzeć wybitną postać ze świata mody pod­czas pracy, biorąc udział w pro­jekcji filmu-​niespodzianki.

Ostat­nie zaję­cia przyniosą „teatralne” tem­aty. Uczest­nicy zapro­jek­tują kostiumy sceniczne i scenografię do spek­taklu teatral­nego, wykon­ają maki­ety scenografii i wystyl­izują postać z wybranego dra­matu. Wszys­tko to będzie miało miejsce 26 listopada, w godz­i­nach 17.00 - 20.00.

30 listopada w biel­skim klu­bie Ana­log Café, odbędzie się impreza z okazji zakończenia „Pro­jektu: Re-​kreacja”. Rozpocznie się o godzinie 17.00, a w cza­sie jej trwa­nia będzie można zobaczyć pokaz recyk­lin­gowych kolekcji, stwor­zonych w ramach pro­jektu przez jego uczest­ników, oraz doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia Igi Syl­westrzak.

W tym dniu odbędzie się także swap party - bez­gotówkowa wymi­ana ubrań.

Udział w pro­jek­cie (cykl czterech warsz­tatów i zakończe­nie) jest bezpłatny. Poszczególne zaję­cia tworzą całość.

Wyma­gane są wcześniejsze zapisy. Udział w „Pro­jek­cie Re-​kreacja” można zgłaszać na adres e-​mail: redakcja@​babskiebielsko.​pl

lik / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.