Wiadomości

  • 13 stycznia 2023
  • wyświetleń: 7540

Jak będzie wyglądał teren przy dworcu PKP? Znamy założenia

Bielski Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. Dzięki dokumentacji przetargowej znamy założenia dla inwestycji - teren w samym centrum naszego miasta ma zostać znacząco przebudowany.

Rejon dworca PKP w Bielsku-Białej - 28.11.2022
Rejon dworca PKP w Bielsku-Białej - 28.11.2022 · fot. Turbo / Helipoland.com


Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej, wykonanie podziału inwestycji na etapy realizacyjne, sporządzenie założeń do przetargu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
(niezbędnego w późniejszej procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”), określenie koniecznych do pozyskania decyzji oraz zezwoleń niezbędnych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przygotowywanej w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj” oraz sporządzenie szacunkowej analizy kosztów realizacji inwestycji.

Obszar opracowania to tereny położone na wschód od torów kolejowych będące własnością PKP, Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych, a także tereny przed budynkiem dworca stacji Bielsko-Biała Główna wraz z rejonem ulicy Warszawskiej oraz ulicy Piastowskiej. Ponadto obejmuje on tereny stacji Bielsko-Biała Główna, w tym kładki dla pieszych oraz przejścia podziemnego oraz tereny sąsiadujące ze stacją Bielsko-Biała Główna, stanowiące perspektywę do rozwoju w późniejszych etapach realizacji inwestycji.

Jak możemy przeczytać w dokumentacji przetargowej, zakres koncepcji projektowej powinien obejmować w szczególności między innymi projekty budowy budynku obsługi pasażerskiej, dworca autobusowego (komunikacji miejskiej oraz pozamiejskiej), parkingów oraz garaży dla samochodów osobowych, rowerów oraz innych obecnie popularyzowanych dostępnych środków komunikacyjnych.

Ponadto powinien obejmować projekty przebudowy istniejącego przejścia nad torami oraz nowych przejść i/lub przejazdów nad torami, placu przed budynkiem dworca głównego PKP oraz przed budynkiem obsługi pasażerskiej, skrzyżowania ulic Warszawskiej, 3 Maja i Piastowskiej wraz z ewentualną przebudową przyległego układu drogowego.

Ważnym elementem koncepcji projektowej będą także projekty budowy, przebudowy i zmiany lokalizacji istniejących przystanków autobusowych, układu ulic komunikujących tereny węzła przesiadkowego z projektowaną ulicą tzw. Nowopiekarską oraz projektowaną droga lokalną ul. Stefana Okrzei, projekty nasadzeń zieleni niskiej oraz wysokiej, projekt budowy nowych obiektów kolejowych powiązanych z funkcjonowaniem węzła przesiadkowego, np. lokalizacji LCS, zadaszeń oraz projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z potencjalnym bilansem energetycznym.

Centrum przesiadkowe, Wstępne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wstępne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego · fot. Dokumentacja przetargowa


Wyjaśnienia do symboli oznaczonych na powyższej mapie:

  • teren „A” - obiekty kubaturowe zintegrowanego węzła przesiadkowego, przestrzenie publiczne,
  • teren „B” - główna obsługa komunikacyjna zintegrowanego węzła przesiadkowego (poprzez ulicę lokalną podwiązaną do projektowanej północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta), usługi centrotwórcze, parkingi, tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze itp. (w ramach tego terenu wskazano obszar dla lokalnego centrum sterowania, o którym była mowa na spotkaniu; prosimy o określenie potrzebnej powierzchni terenu brutto dla tej funkcji oraz gabarytów budynków i innych obiektów budowlanych, ewentualnie dodatkowych wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla lcs; ze względu na uwarunkowania ekofizjograficzne sugerowana lokalizacja lsc w północno- zachodniej części terenu dłuższą elewacją na kierunku północ-południe),
  • teren „C” - rozważana lokalizacja drogi lokalnej obsługującej w szczególności pojazdy miejskiej komunikacji zbiorowej,
  • teren „D” - tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej, ciągi piesze i pieszo-jezdne, usługi centrotwórcze w zabytkowym budynku dawnego dworca kolejowego przy ul. 3 Maja 18a (z możliwością wykorzystania w sposób dotychczasowy), istniejące budynki kolejowe w północnej części terenu (z możliwością przekształcenia na funkcje usługowe),
  • teren „E” - parkingi, tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej (pomnik przyrody - platan klonolistny przy ul. Wałowej/Podwale).
  • LCS - Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym


Termin otwarcia ofert w przetargu to godzina 10.00 w piątek, 20 stycznia. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Termin związania ofertą to 45 dni.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.