bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 812

Które obszary do rewitalizacji? Rada Miejska przyjęła uchwałę

"Gminny program rewitalizacji obszarów zdegradowanych" przyjęła Rada Miejska Bielska-Białej podczas sesji 25 sierpnia. RM wyznaczyła również skład oraz określiła zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.

Rada Miejska, sesja
Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


- Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych - czytamy w uzasadnieniu do przyjętej uchwały, która ma pomóc opracować plan rewitalizacji tych obszarów miasta, które z jakichś względów tego wymagają.

Rewitalizacja jest zadaniem własnym gminy. Program stanowić będzie podstawowe narzędzie jej prowadzenia , zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą współpracę ze społecznością lokalną. Zgodnie z definicją, obszarem zdegradowanym jest teren gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, dotyczących m.in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego. Negatywnym zjawiskom społecznym musi towarzyszyć co najmniej jedno dodatkowe zjawisko w jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej.

Ponadto przyjęto, że należy podjąć działania rewitalizacyjne na całym obszarze, na którym koncentrują się negatywne zjawiska oraz gdzie wskaźniki są gorsze w porównaniu do średniej dla gminy. Pozwoli to na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju całego obszaru miasta. Umożliwi również większej liczbie interesariuszy pozyskanie środków finansowych na działania rewitalizacyjne, m. in. z funduszy Unii Europejskiej.

Radni określili też sposoby wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej. To organ opiniodawczo-doradczy prezydenta miasta, jego zadaniem jest dostarczanie opinii oraz stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym kształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji, w tym w zakresie planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji.

Zgodnie z ustawową definicją, rewitalizacja określana jest jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Zatem ma być ona prowadzona nie tylko przez podmioty publiczne, ale także przez interesariuszy tego procesu. Oznacza to, że dla pełnego powodzenia rewitalizacji wymagane jest nie tylko zaangażowanie władz publicznych, lecz również aktywna współpraca podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego.

Powołanie komitetu rewitalizacji jest istotnym elementem partycypacji społecznej zapewniającej aktywny udział interesariuszy na każdym etapie prowadzonego procesu rewitalizacji i zgodnie z ustawą o rewitalizacji musi być poprzedzone podjęciem uchwały Rady Miejskiej, która określa zasady wyznaczania składu komitetu oraz zasady jego działania.

W skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej wchodzą interesariusze rewitalizacji, reprezentujący sektory:
  • 1) społeczny - przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, użytkowników wieczystych nieruchomości;
  • 2) gospodarczy - reprezentanci przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji lub zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji, właścicieli terenów inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji;
  • 3) publiczny - przedstawiciele administracji publicznej i uczelni wyższych.


Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie komitetu.
Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej będzie liczył nie mniej niż 7 i nie więcej niż 15 członków, w tym co najmniej 3 przedstawicieli sektora społecznego, co najmniej 2 przedstawicieli sektora gospodarczego i co najmniej 2 przedstawicieli sektora publicznego.

Liczba członków komitetu zawsze jest nieparzysta, w jego skład wchodzą wyłącznie osoby pełnoletnie.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.