bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 5 lipca 2022
  • wyświetleń: 794

Bielski MOPS ma pełne ręce roboty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na realizację zadań w 2021 r. wydatkował ogółem kwotę 280.155.692,28 zł, rok wcześniej - 283.283.341,36 zł; a dwa lata wcześniej - 233.109.982,65 zł. W ubiegłym roku w MOPS przyjęto 50.639 wniosków, przeprowadzono 8.430 wywiadów środowiskowych oraz wydano 50.809 decyzji. Ze wsparcia udzielanego na podstawie Ustawy o pomocy społecznej skorzystały 2.293 środowiska, a łączna liczba osób w rodzinach, do których trafiła pomoc to 3.026.

mops, miejski ośrodek pomocy społecznej
Bielski MOPS ma pełne ręce roboty · fot. UM Bielsko-Biała


Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 23 czerwca przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2021 roku.

Wśród największych przedsięwzięć realizowanych w 2021 r. przez MOPS są:
- projekt konkursowy Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej;
- projekt konkursowy Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej Złote Łany oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki;
- prace nad utrzymaniem trwałości projektu Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych (Zadanie nr 1 w projekcie: Świadczenie usług opiekuńczych).
- realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.;
- przygotowanie systemu dziedzinowego Familia do elektronicznej archiwizacji akt dotyczących świadczenia wychowawczego;
- wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze;
- kontynuacja współpracy z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej w ramach porozumienia zawartego na potrzeby realizacji projektu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, oraz w zakresie zapewnienia całodobowego schronienia w Domu Matki i Dziecka Caritas;
- współpraca ze Strażą Miejską w zakresie dostarczania paczek żywnościowych w szczególności osobom i rodzinom, które zostały poddane kwarantannie w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną;
- kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. z Centrum Integracji Społecznej, BSA Teatr Grodzki, Kołem Bielskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Śląską Fundacją Błękitny Krzyż, Związkiem Kawalerów Maltańskich oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca;
- realizacja miejskiego programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania mającego na celu wsparcie osób i rodzin, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające ze zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych;
- realizacja programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
- realizacja programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021), zadania dofinansowane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ dotyczy Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62; Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20; Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13;
- realizacja zadania dotyczącego przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielska-Białej na zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym realizowanego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXI/526/2020 z 25 sierpnia 2020 r.;
- realizacja programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł IV, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- zapewnienie funkcjonowania miejsc czasowej izolacji i dodatkowych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w obiekcie przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej, do 31 maja 2021 r.;
- udział w przygotowaniu Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030 oraz koordynacja prac zespołu ds. jej opracowania;
- przygotowanie specyfikacji konkursowych dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych miasta Bielska-Białej z zakresu polityki społecznej w trybie otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w latach 2022-2024 pod nazwą Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi oraz Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia;
- udział w patrolach miejsc niemieszkalnych, w których przebywały osoby bezdomne, organizowanych wraz ze Strażą Miejską i policją;
- rozpoczęcie realizacji projektu Infokiosk dla osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach projektu grantowego Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność+ wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu;
- realizacja programu ministra rodziny i polityki społecznej Wspieraj Seniora w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, mającego na celu zapewnienie pomocy seniorom podczas pandemii COVID-19 w postaci dostarczania niezbędnych artykułów żywnościowych, higienicznych oraz leków do miejsca zamieszkania.

To tylko część zadań, jakie opisano na 107 stronach sprawozdania, z którym zainteresowani mogą zapoznać się na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej - www.um.bielsko-biala.pl.

ar / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.