Reklama

Wiadomości

  • 19 czerwca 2022
  • wyświetleń: 1023

Konsultacje obszaru rewitalizacji. Można składać opinie i uwagi

Prezydent Jarosław Klimaszewski zarządził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania bielskiego Komitetu Rewitalizacji Miasta. Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz · fot. UM Bielsko-Biała


Do udziału w nich uprawnieni są:
  • mieszkańcy Bielska-Białej, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości;
  • podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • podmioty, inne niż wymienione w lit. f, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej do protokołu. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym wpisując w tytule Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej lub Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrg@um.bielsko-biala.pl oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Uwagi ustne można wnieść do 20 lipca bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój 301, w godzinach pracy urzędu.

Istnieje możliwość osobistego zapoznania się z dokumentami podlegającymi konsultacjom, które wyłożone będą do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój nr 301 oraz w Biurze Obsługi Interesanta, na stojaku z drukami obok stanowiska informacji. Dokumenty będą dostępne w godzinach pracy urzędu do 20 lipca.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.