bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

 • 16 marca 2022
 • wyświetleń: 1514

Ruszyła akcja wydawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

W środę, 16 marca rozpoczęło się nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z wojną. W Bielsku-Białej wnioski w tej sprawie będą przyjmowane w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz w punkcie zbiórki darów przy ul. Warszawskiej 180.

Rusza akcja wydawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy
Ruszyła akcja wydawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy · fot. UM Bielsko-Biała


Od 16 marca 2022 r. numery PESEL są nadawane w trybie określonym przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tryb ten dotyczy także nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

W Bielsku-Białej wnioski w sprawie nadania numeru PESEL dla ww. osób przyjmowane są:
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, poniedziałek - środa 7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00
 • w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18, poniedziałek - środa 7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00)
 • w punkcie zbiórki darów przy ul. Warszawskiej 180 (dawny pawilon Tesco) w godzinach 10:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.


Tryb wnioskowania o nadanie numeru PESELWniosek o nadanie numeru PESEL składa się w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. dziecka) wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Złożenie wniosku wymaga obecności dziecka dla którego zostanie nadany numer PESEL.

Przy składaniu wniosku pobiera się odciski palców osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wymóg pobrania odcisków palców nie dotyczy osoby:
 • która nie ukończyła 12. roku życia;
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.


Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL można także zgłosić swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzić profil zaufany.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie;

2. Fotografia osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (wymogi takie same jak do polskiego dowodu osobistego) tj.:
Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia oraz osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osób, których stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tego wymogu).

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Dokumenty potwierdzające tożsamość tj. dokument podróży (np. paszport), Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (mogą to być dokumenty unieważnione jeżeli tylko pozwalają potwierdzić tożsamość). W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia można również przedłożyć dokument potwierdzający urodzenie.

W przypadku osoby, która nie posiada w/w dokumentów potwierdzenie tożsamości odbywa się na podstawie oświadczenia tej osoby, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Odmowa nadania numeru PESELOrgan gminy odmawia nadania numeru PESEL w przypadku:
 • Gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wyżej wymienionych wymogów;
 • Nie zostały pobrane odciski palców od osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (z wyjątkiem osób, od których nie zachodzi obowiązek pobrania odcisków);
 • W przypadku gdy potwierdzenie danych osoby odbyło się na podstawie oświadczenia tej osoby, a organ ustalił, że osoba ta posiada dokument stanowiący podstawę do przekroczenia granicy.
 • Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.


Умови надання номеру PESELЗ 16 березня 2022 року номер PESEL для громадян України буде видаватися відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.
Цей порядок поширюється також на подружжя громадян України, які не є громадянами України, за умови, що вони прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями.

Y Бєльсько-Бялій Заяви на номер PESEL для вищезазначених осіб приймаються:
- у відділі Департаменту громадянських справ та підприємництва міського управління у Бєльсько-Бялій (pl. Ratuszowy 6, 1 поверх, к. 111), понеділок - середа 7:30 - 15:30, четвер 7:30 - 18: 00, п'ятниця 7:30 - 13:00;
- у Центрі неурядових організацій у Бєльсько-Бялій (pl. Opatrzności Bożej 18), понеділок - середа 7:30 - 15:30, четвер 7:30 - 18:00, п'ятниця 7:30 - 13:00;
- у пункті прийому даровизни для України (вул. Warszawska 180 - колишній павільйон Tesco), з 10:00 до 16:00, з понеділка по п’ятницю.

Порядок подання заяви на номер PESEL
Заява на номер PESEL подається до будь-якого органу виконавчої влади ґміни на території Республіки Польща.
Заява подається особисто в письмовій формі з розбірливим підписом, яка заповнюється заявником або працівником цього органу на підставі наданих заявником даних.
Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи (наприклад, дитини) заява подається одним із батьків, опікуном, працівником куратором, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. Для подання заяви необхідна присутність дитини, на яку буде видано номер PESEL.
При подачі заяви збираються відбитки пальців особи, яка претендує на номер PESEL.
Вимога зняти відбитки пальців не поширюється на осіб:
- які не досягли 12 років;
- з яких тимчасово фізично неможливо взяти відбитки будь-якого з пальців;
- коли зняття відбитки пальців фізично неможливо.

Подаючи заяву на номер PESEL, ви також можете подати свої дані до Реєстру контактних даних та підтвердити довірений профіль (Profil Zaufany).

Необхідні документи:
1) Заява на номер PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні;
2) Фотографія особи, яка претендує на номер PESEL (вимоги такі ж, як і для польської ID-картки), тобто:
Кольоровий знімок розміром 35 × 45 мм, зроблений на рівномірному світлому фоні, з рівномірним освітленням, має добру різкість і відтворює природний колір шкіри, включаючи зображення від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, з обличчям, яке займає 70-80% фотографії. До заяви додається фотографія, на якій зображена особа у фронтальному положенні, з дотриманням вертикальної симетрії, яка чітко відображає зображення обличчя особи, яка претендує на номер PESEL.
Особа на фотографії дивиться прямо перед собою і має природний вираз обличчя, закритий рот, обличчя не вкрите волоссям, видно брови, очі та зіниці (ця вимога не поширюється на: осіб до 5 років та осіб з довідкою про ступінь інвалідності, яка видана відповідно до положень про встановлення інвалідності та групу інвалідності, а також особам, стан здоров’я яких не дозволяє відповідати цій вимозі).
Людина на фото має бути зображена без темних лінз. Особа з вадами зору може прикріпити фотографію, на якій зображено, що вона носить окуляри з темними лінзами за умови подання особою документу непрацездатності особи віком до 16 років або довідки про ступінь інвалідності особи, яка має 16 років або старше, через вроджений або набутий дефект ока.
Людина на фото має бути зображена без головного убору. Особа, яка носить головний убір, відповідно до правил своєї релігії, може прикріпити фотографію, на якій вона зображена в головному уборі, за умови, що зображення обличчя повністю видно і особа подає свідоцтво про належність до церкви чи іншого зареєстрованого релігійного об’єднання. Особа може також прикріпити фотографію, на якій вона носить головний убір, за умови, що така потреба є імовірною внаслідок лікування чи нещасного випадку.
Фото зроблено не раніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви.
3) Документи, що підтверджують особу, тобто проїзний документ (наприклад, паспорт), карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу (це можуть бути недійсні документами, якщо вони дозволяють ідентифікувати особу). Для особи, яка не досягла 18 років, також надати свідоцтво про народження.
Якщо особа, не має вищезазначених документів, то її ідентифікують на підставі її декларації, поданої під страхом кримінальної відповідальності.

Відмова у видачі номеру PESEL:
Комунальна влада відмовляє у видачі номера PESEL у разі:
1. Коли фото, що додається до заяви, не відповідає вищезазначеним вимогам.
2. У особи, яка претендує на номер PESEL, не знято відбитків пальців (крім осіб, які не зобов’язані збирати відбитки пальців).
3. Якщо підтвердження даних відбулося на підставі декларації особи, а орган встановив наявність документа, що є підставою для перетину кордону.
Рішення про відмову у видачі номера PESEL оскарженню не підлягає.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj