bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 2 marca 2021
  • wyświetleń: 2176

Rusza rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto

- Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych - przypomina rodzicom Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zapisy i rekrutacja odbędą się za pomocą systemu elektronicznego. Rozpoczną się 8 marca br.

gimnazjum nr 15, sala, szkoła, klasa
Rusza rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto · fot. bielsko.info


W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk, ograniczony kontakt z pracownikami i zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Wnioski i zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji o wysyłce dokumentów należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze zapisów - jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową - lub rekrutacji - jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa. Zapisy i rekrutacja odbędą się za pomocą systemu elektronicznego. Rozpoczną się 8 marca o godzinie 9.00 i potrwają do 6 kwietnia do godziny 15.00 pod adresem www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - zgłoszenie - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpocznie się 8 marca o godzinie 9.00 i potrwa do 6 kwietnia do godziny 15.00 tutaj.

Kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej obowiązują określone kryteria. Pierwszeństwo ma kandydat:
  • którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji;
  • którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji
  • lub w obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.


Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do klas pierwszych oddziałów sportowych prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 8 marca od godziny 9.00 do 19 marca do godz. 15.00 pod tym adresem. Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym na czas nauki w szkole podstawowej, mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:
  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej - w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego zgłoszenie, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej - na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
  • oddziałów integracyjnych i specjalnych - na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.


Oddziały integracyjne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej i w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. Natomiast oddziały specjalne funkcjonują: w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru dostępna jest tutaj, a zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji - tutaj.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.