bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 12 maja 2019
  • wyświetleń: 4976

Nie będzie bezkolizyjnego skrzyżowania na DK-1 w Pszczynie?

Wszystko wskazuje na to, że planowane od kilku lat bezkolizyjne skrzyżowanie drogi krajowej nr 1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie może nigdy nie powstać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała inwestycję za zbyt kosztowną, by samodzielnie ją sfinansować. Z kolei gmina Pszczyna nie posiada takich środków, by przedsięwzięcie zrealizować w zaproponowany sposób. Burmistrz tej miejscowości wysłał pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, przypominając, że zadanie miało być wykonane w ramach "Programu dla Śląska".

dk1, męczenników oświęcimskich, skrzyżowanie
Skrzyżowanie DK-1 w ulicą Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie · fot. pless.pl


Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że już miesiące dzielą nas od rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie. Ten newralgiczny punkt na drogowej mapie naszego województwa od lat kojarzy się nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale również osób podróżujących między Katowicami a Bielskiem-Białą z olbrzymim natężeniem ruchu i korkiem, w którym traci się od kilkunastu do czasem nawet kilkudziesięciu minut.

Pod koniec ubiegłego roku powstał projekt, w myśl którego nitka drogi krajowej nr 1 miała przebiegać wiaduktem, pod którym znajdowałoby się jednopasowe rondo. Równocześnie okazało się, że wzrosną koszty wykonania prac. W marcu Marek Niełacny, pełniący obowiązki dyrektora oddziału GDDKiA w Katowicach wysłał pismo do marszałka województwa, Jakuba Chełstowskiego i burmistrza Pszczyny, Dariusza Skrobola.

Pismo dot. możliwości realizacji zadania "Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW933 i drogą gminną w Pszczynie:

Szanowni Państwo

W ramach funkcjonującego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad programu działań na istniejącej sieci drogowej poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego zostało wytypowane do planu robót zadanie pn.: "Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW933 i drogą gminną w Pszczynie".

Oddział założył, że w miejscu istniejącego skrzyżowania zostanie wybudowany węzeł drogowy typu "karo" z obiektem mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej i gminnej, przebiegającym nad drogą krajową. Dla takiego zakresu prac opracowano Program Inwestycji, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 06.05.2014 r. na wartość 26.289,209 tys. zł.

Powyższa decyzja umożliwiła uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

W trakcie prac projektowych w lipcu 2016 r. zostały opracowane cztery koncepcje budowy węzła. W trzech wariantach droga krajowa przebiegała wiaduktem nad drogą wojewódzką. Na dojazdach do wiaduktu droga przebiegała w nasypie umocnionym murami oporowymi z gruntu zbrojonego. Natomiast skrzyżowanie dróg w dolnym poziomie w zależności od wariantu zostało ukształtowane w postaci ronda turbinowego lub skrzyżowania z sygnalizacją świetlną lub ronda jednopasowego. W czwartym wariancie droga wojewódzka przebiegała wiaduktem na drogą krajową. Na dojazdach do wiaduktu droga wojewódzka przebiega w nasypie umocnionym murami oporowymi z gruntu zbrojonego. Połączenie drogi wojewódzkiej z drogą krajową zaproponowano za pomocą łącznic w formie węzła "półkoniczyna". Ostatecznie po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej został wybrany wariant, w którym droga krajowa przebiega wiaduktem nad drogą wojewódzką. Natomiast skrzyżowanie dróg w dolnym poziomie zostało ukształtowane w postaci ronda jednopasowego.

Na tym etapie prac koncepcyjnych został ustalony faktyczny zakres robót, który w sposób znaczący odbiegał od założeń projektowych przyjętych w Programie Inwestycji.

Przyjęty wariant rozwiązania został wskazany do opracowania docelowej dokumentacji projektowej (PB i PW). W grudniu 2018 r. biuro projektowe przekazało tut. Oddziałowi dokumentację projektową objętą umową, w której szacunkowy łączny koszt inwestycji został wyliczony na kwotę 81.671,8 tys. zł.

Takie zwiększenie kosztów inwestycji znacząco przewyższa zaplanowane środki uniemożliwia dalszą realizację zadania przez GDDKIA. Jednocześnie informuję, ze zadane to wprowadzone zostało do planu w momencie, w którym nie można było określić terminu budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Obecnie wiemy, ze planowane zakończenie tej budowy to 2023 rok. Spowoduje to, że obecna droga krajowa nr 1 na przebiegu przez m. Pszczyna utraci znaczenie tranzytowe, stanie się drogą przenoszącą ruch lokalny oraz regionalny i zostanie przekazana w zarząd władzom samorządowym. Projektowane rozwiązania przedmiotowego węzła ułatwiające tranzyt staną się nieadekwatne do lokalnego i regionalnego charakteru ruchu. Obecnie funkcjonujący przekrój 2x2 ze skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną zapewni warunki odpowiednie dla ruchu regionalnego.

Mając na uwadze potrzebę i ważność wykonania tej inwestycji dla województwa i miasta Pszczyna, zwracam się z propozycją partycypacji w kosztach realizacji tego zadania. Proponujemy udział GDDKiA we wspólnej inwestycji poprzez dotychczasowe zaangażowanie środków finansowych w przygotowanie zadania w zakresie przekazania drugiej stronie wykonanej i odebranej dokumentacji tj. projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz wypłatę odszkodowań z tytułu nieruchomości do wysokości uzgodnionej w Programie inwestycji. Po stronie jednostek samorządu terytorialnego byłoby ogłoszenie przetargu na roboty budowlane oraz pozostały wkład finansowy. Tak opisany mechanizm podziału zadań i obowiązków każdej ze stron wiązałby się z zawarciem stosownego porozumienia GDDKiA z gminą Pszczyna, a w dalszej kolejności zawarciem stosownego Aneksu do Programu Inwestycji. Dopiero wtedy, po spełnieniu powyższych czynności, możliwe byłoby złożenie wniosku o ZRID.

W związku z powyższym proszę Pana Marszałka i Pana Burmistrza o odniesienie się do przedstawionych propozycji i zajęcie stanowiska.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora Oddziału
mgr inż. Marek Niełacny


Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol przyznaje, że jest zdumiony pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zdziwienie jest tym większe, że inwestycja była wpisana w tzw. Programie dla Śląska, a zapewnienia o jego realizacji padały również z ust premiera.

W ślad za korespondencją z GDDKiA burmistrz wysłał pismo do Mateusza Morawieckiego, a także do wiadomości między innymi marszałka województwa i posłów na Sejm RP i senatora.

- Mieszkańcy Pszczyny z ogromną nadzieją oczekiwali realizacji zadań zapisanych w Programie dla Śląska, szczególnie budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr I z drogą wojewódzką nr 933. Inwestycja ta ma znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego jak i dla ruchu tranzytowego - napisał Dariusz Skrobol.

Przypomniał, że Program dla Śląska będący jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. w celu 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, w części dotyczącej mniejszych inwestycji drogowych, zawiera budowę opisanego węzła drogowego.

- W trakcie konferencji "Program dla Śląska — dotychczasowe osiągnięcia" w dniu 19 września 20I8r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zapewniał Pan Premier, że program będzie kontynuowany. My mieszkańcy i samorządowy województwa śląskiego ufamy, że Rząd RP traktuje ten program z należytą uwagą i podtrzymuje decyzję o jego realizacji - czytamy w dalszej części listu. - Z tym większym zdumieniem przyjęliśmy zawartą w piśmie Pana Marka Niełacnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z dnia 15 marca br. propozycję przejęcia całości kosztów budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 przez Województwo Śląskie i Gminę Pszczyna - dodał.

W korespondencji do premiera burmistrz wyjaśnił, że przedstawiona przez GDDKiA propozycja przyjęcia do realizacji inwestycji o wartości przekraczającej 81 mln zł jest niemożliwa do udźwignięcia przez gminę Pszczyna zarówno ze względów finansowych jak i organizacyjnych.

- Proszę Pana Premiera o interwencję i zapewnienie realizacji przez GDDKiA wszystkich zadań zapisanych w Programie dla Śląska, w tym inwestycji mającej tak duże znaczenie dla mieszkańców gminy Pszczyna - zwieńczył list.

Oskar Piecuch / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.