bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 1948

Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Głosowanie tylko przez Internet

W marcu radni podjęli uchwałę, która oficjalnie rozpoczyna szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji jest wiele nowości. Głosowanie odbędzie się tylko przez Internet, a każdy projekt, który przejdzie do realizacji, musi uzyskać poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla

obywatelski
Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Głosowanie tylko przez Internet


Utrzymano ogólną kwotę środków przewidzianych na Budżet Obywatelski na poziomie 4,5 mln zł. Jednakże zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego koszt realizacji nie może przekroczyć 750.000,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego Osiedla. Rozwiązanie to uwzględnia możliwość realizacji większych projektów oraz fakt istotnych zmian w cenach materiałów budowlanych oraz kosztów generowanych po stronie wykonawcy robót.

W przypadku, gdy na danym Osiedlu zostanie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany co najmniej jeden projekt, którego wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty szacunkowej przewidzianej w uchwale tj. 100 tys. zł, przeprowadza się głosowanie mieszkańców, przy czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musi uzyskać poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla (według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie).

Rozwiązanie to jest efektem uwag zgłaszanych przez organizacje dokonujące oceny przyjętych rozwiązań w ramach budżetów partycypacyjnych w poszczególnych gminach m.in. przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zwracano uwagę, iż conajmniej jeden pozytywnie zweryfikowany projekt / projekty, których łączna kwota szacunkowa nie przekraczała kwoty przewidzianej dla osiedla były przewidziane automatycznie do realizacji a uzyskiwały jedynie poparcie osób podpisanych na liście osób popierających projekt. W praktyce realizowany był projekt, który uzyskał poparcie niewielkiej grupy mieszkańców ograniczonej do liczby 15 osób popierających projekt w osiedlu. Taki stan faktyczny, zdaniem wnioskodawcy, wymagał zmiany zapisów. Nie będzie zatem sytuacji, że do realizacji projekty będą wchodziły automatycznie, jako jedyne z danego osiedla.

Powrócono do zasady, iż projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a projekt lokalny (osiedlowy) każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia.

Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 25 mieszkańców miasta lub Osiedla (w przypadku projektów osiedlowych).

W proces partycypacyjny zostały włączone Rady Osiedli. Formularze z propozycjami projektów o charakterze lokalnym przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu Rady Osiedla, w celu wydania opinii o propozycji projektu.

Istotna zmiana zakresu rzeczowego propozycji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, jest możliwa tylko za zgodą autora projektu oraz właściwego wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej.

Głosowanie odbywa się bezpośrednio, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (głosowanie elektroniczne) przez nie mniej niż 6 dni kalendarzowych. Tym samym zrezygnowano z głosowania za pośrednictwem kart wrzucanych do urny. Jest to realizacja zapisów ustawowych, zabezpieczenie głosujących przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych osobowych a jednocześnie eliminuje szereg nieprawidłowości związanych z tradycyjną formą głosowania (masowe wrzucanie dużej ilości kart do urn przez pojedyncze osoby).Osoby, które nie mają komputerów, ani nie potrafią z nich korzystać, będą mogły zagłosować w punktach głosowania, które zostaną wyznaczone na terenie miasta.

Prezydent Miasta może przeznaczyć na realizację wybranych zadań większe środki niż wynikające z postanowień uchwały, przy czym kwota zwiększenia środków na zadanie o charakterze lokalnym (osiedlowe) nie może być wyższa niż 5% dotychczasowej wartości takiego zadania. Uregulowanie to dostosowuje się m.in. do zmieniających się kosztów realizacji zadań w danym roku.

Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu (w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie o finansach publicznych.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.