bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 listopada 2017
  • wyświetleń: 4033

Większe środki finansowe dla Rad Osiedli? Jest wniosek w tej sprawie

W 2015 roku po raz pierwszy odbyły się bezpośrednie wybory do rad osiedli w Bielsku-Białej. W czerwcu tego roku upłynęła połowa kadencji jednostek pomocniczych. Aby jeszcze bardziej usprawnić ich funkcjonowanie, 11 października na Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli przegłosowano wniosek, rozszerzający kompetencje rad osiedli. Wniosek został przekazany przewodniczącemu rady miejskiej.

rada osieda
Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Komorowice Krakowskie z udziałem władz miasta · fot. bielsko.info


- Propozycje Kolegium rozszerzają kompetencje rad osiedli, które od lat są organami, nie posiadającymi realnego wpływu na wygląd i stan miasta. Ich istnienie tłumaczy się koniecznością lepszej komunikacji pomiędzy ratuszem i mieszkańcami. W rzeczywistości rady osiedli nie posiadają żadnych znaczących środków finansowych (8 tys. złotych - środki na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez), a ich głos jest brany pod uwagę jedynie w rzeczach mało istotnych. Co więcej, rady osiedli nie są informowane z odpowiednim wyprzedzeniem o planach miasta, dotyczących inwestycji w dzielnicach. Dlatego, powołując się na przykład innych miast, gdzie radom osiedli daje się większą autonomię i środki finansowe, przewodniczący rad osiedli zaproponowali zmianę obowiązującego w tym zakresie prawa w Bielsku-Białej - poinformował Tomasz Wawak, przewodniczący Kolegium Rad Osiedli i zarazem przewodniczący rady osiedla Biała Krakowska.

W najbliższy czwartek o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, na której dyskutowane będą kwestie, podjęte we wniosku. Pełną treść wniosku Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli publikujemy poniżej.

Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej

Działając na podstawie pkt. 4 regulaminu Kolegium Rad Osiedli zwracamy się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z następującymi prośbami i propozycjami:

1. przestrzeganie przez jednostki organizacyjne Miasta zapisów Statutów Osiedli w zakresie części IV „Współpraca z organami jednostki samorządu terytorialnego”. Praktyka współpracy pomiędzy Radami Osiedli i Urzędem Miejskim pokazuje, że zdarzają się przypadki nie informowania zarządów Osiedli „co do sposobu załatwienia zgłoszonych opinii i wniosków” (§16),

2. wprowadzenie do statutów Rad Osiedli i statutu miasta Bielska-Białej (na wzór miasta Poznania) następującego zapisu: „w sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne”. Kolegium Rad Osiedli pragnie poprawić komunikację pomiędzy Miastem i jego mieszkańcami. Częste są sytuacje, gdy Rada Osiedla nie posiada wiedzy na temat planowanych przez Miasto działań inwestycyjnych czy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Celem uniknięcia konfliktów na linii Miasto i jego mieszkańcy zasadnym jest wprowadzenie zapisu, wprowadzającego zasadę powiadamiania Rady Osiedla przez jednostki organizacyjne Miasta przed wydaniem decyzji, dotyczącej obszaru danego Osiedla,

3. wyposażenie Rad Osiedli w inicjatywę uchwałodawczą w sprawach dotyczących wyłącznie obszaru działania Rad, określonych w statucie. Pozwoli to zwiększyć wpływ mieszkańców na sprawy ich dzielnic,

4. wprowadzenie do regulaminu Kolegium Rad Osiedli punktu o następującym brzmieniu: „Kolegium może kierować do Rady Miejskiej swoje stanowisko w sprawach, dotyczących funkcjonowania Rad Osiedli. Treść stanowiska Kolegium przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy zachowaniu 50% frekwencji. Po przegłosowaniu stanowisko kierowane jest do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o wprowadzenie go do porządku obrad na sesji miejskiej”,

5. na wzór miasta Skoczowa wyznaczenie jednej jednostki organizacyjnej, rozliczającej środki finansowe Rad Osiedli. Dotychczasowa praktyka rozliczania środków finansowych niepotrzebnie angażuje wiele wydziałów Urzędu Miejskiego i nie pozwala na swobodną realizację celów statutowych Rad Osiedli. Wyznaczenie jednego działu i jednego rozdziału (np. wzorem Skoczowa dział 750 i rozdział 75022) ułatwi Miastu zarządzanie gospodarką finansową Osiedli,

6. przeznaczenie większej ilości środków finansowych na potrzeby Osiedli. Sugerujemy wyznaczenie dodatkowej kwoty, będącej w dyspozycji Rad Osiedli, przeznaczonej na inwestycje i remonty, przeprowadzane na terenie Osiedli. Pozwoli to na rozwiązanie najbardziej palących potrzeb w zakresie osiedlowej infrastruktury. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jako jednostki pomocnicze Rady Miejskiej nie możemy dysponować własnymi budżetami. Jednakże zasadnym jest choćby cząstkowe włączenie Rad Osiedli w procesy decyzyjne, dotyczące Osiedli. Środki finansowe wydzielone by były z budżetu Miasta, a sposób ich wydatkowania określałyby Rady Osiedli, pozostając w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Miasta. Ten sposób współpracy między oboma podmiotami funkcjonował w Bielsku-Białej przed laty. Wprowadzenie instytucji budżetu obywatelskiego, które podawane jest często jako przyczyna rezygnacji z takiej procedury, nie jest naszym zdaniem argumentem za de facto ograniczeniem kompetencji Rad. Podstawowe potrzeby mieszkańców, związane z remontami infrastruktury, winne być załatwiane na linii Miasto - Osiedle. Statutowym zadaniem tej ostatniej jest „podejmowanie inicjatyw i działań, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej Osiedla” (§4, pkt. 1).

W 2015 roku po raz pierwszy w historii Bielska-Białej przeprowadzono powszechne i bezpośrednie wybory do Rad Osiedli. Dzięki nim udało się wprowadzić więcej demokracji na poziom jednostek pomocniczych. Jednak, aby ta zmiana faktycznie wpłynęła na jakość życia mieszkańców, potrzebne są kolejne kroki, ulepszające funkcjonowanie Rad Osiedli i ich komunikację z organami miasta.

Przewodniczący Kolegium Rad Osiedli
Tomasz Wawak

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.