bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 7 lutego 2017
  • wyświetleń: 6859

Koalicja Antysmogowa przygotowała kilka uwag do projektu uchwały

Koalicja Antysmogowa w Bielsku-Białej w ramach konsultacji społecznych zgłosiła uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały koalicja stwierdziła, że proponowane zapisy zmierzają w dobrym kierunku. - Uchwała posiada jednak istotne słabości, które warto wskazać i podjąć próbę ich naprawy jeszcze na etapie konsultacji społecznych - informują członkowie Koalicji Antysmogowej w Bielsku-Białej.

Stanowisko Koalicji Antysmogowej ws. projektu uchwały

1. Uchwała nie wskazuje źródeł finansowania działań, narzuconych postanowieniami uchwały. Uważamy, że integralną częścią uchwały powinien stać się załącznik, zawierający plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Dotacje i pożyczki z WFOŚ stanowią główne źródło finansowania gminnych programów ograniczania niskiej emisji; jeżeli narzucane są nowe reguły, ograniczenia i zadania, wraz z nimi samorząd województwa powinien zagwarantować stabilny wzrost środków dostępnych dla gmin.

2. Całość zadań kontrolnych w związku z zakazem palenia mułów i flotokoncentratów węglowych oraz ich pochodnych spoczywa na barkach gmin. Większość gmin, szczególnie gmin wiejskich, nie posiada żadnych instytucjonalnych i technicznych możliwości skutecznej kontroli palenisk, a te w których istnieje straż miejska lub wyspecjalizowane komórki urzędu, potrzebują wsparcia szkoleniowego i sprzętowego. Naszym zdaniem samorząd województwa, o ile nie chce by uchwała pozostała jedynie na papierze, musi przedstawić konkretny plan działań wspierających gminy w wykonywaniu ich zadań kontrolnych, także przy wykorzystaniu środków z WFOŚ.

3. Uchwała w par.4 dopuszcza stosowanie paliwa stałego w przypadku „braku technicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej”, nie formułując jednocześnie żadnych kryteriów stosowania tego wyjątku. W efekcie przepis może pozostać martwy lub w każdej gminie będą stosowane inne kryteria ekonomiczne. Sformułowanie takich wojewódzkich kryteriów będzie możliwe, o ile załącznikiem do uchwały stanie się plan finansowy, o którym piszemy w pkt.1, bowiem może i powinien on zawierać jasne kryteria, od których spełnienia będzie zależeć dofinansowanie z WFOŚ.

4. Według projektu uchwały wymóg posiadania kotłów z automatycznym podajnikiem klasy 5 w nowych budynkach, przy wydawaniu pozwoleń na budowę, wchodzi w życie dopiero od 1 września 2018 roku. Naszym zdaniem nie ma przeszkód, by wymóg ten zaczął obowiązywać już po 6 miesiącach od wejścia w życie uchwały.

5. Na rynku dostępne są kotły zasypowe dolnego spalania spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012, których zakup jest wyraźnie tańszy od odpowiedników retortowych. Uważamy, że w art.4 uchwały należy dopuścić do użytku także urządzenia, które spełniają analogiczne standardy emisyjne jak dopuszczone uchwałą kotły z automatycznym sposobem zasilania paliwa.

Zakaz palenia mułem i flotokoncentratami węglowymi nie będzie skuteczny, jeśli równoległe nie wprowadzi się zakazu obrotu tymi paliwami. Wprowadzenie takiego zakazu nie leży w kompetencjach samorządu województwa, uważamy jednak, że Sejmik Województwa Śląskiego powinien podjąć działania na forum Związku Województw RP oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w celu wywarcia odpowiedniego nacisku na rząd.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.