bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 29 stycznia 2017
  • 30 stycznia 2017
  • wyświetleń: 11184

Działania gminy ws. ograniczania niskiej emisji nieskuteczne!

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj

Gmina Bielsko-Biała nieskutecznie działała na rzecz ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. Przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie były zbyt powolne, a ich skala ograniczona. Tak wynika z opublikowanego w styczniu raportu Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolował kilka miejscowości województwa śląskiego. Na pocieszenie pozostaje fakt, że ta sama uwaga NIK-u dotyczy wszystkich skontrolowanych miejscowości.

Smog w Bielsku-Białej - zdjęcie zostało wykonane z bloku na osiedlu Śródmiejskim
Smog w Bielsku-Białej - styczeń 2017 · fot. Joanna Orzechowska


Najwyższa Izba Kontrola przeprowadziła kontrolę działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji w dziewięciu gminach województwa śląskiego. NIK przyznaje, że skontrolowane gminy podejmowały działania w ograniczenia niskiej emisji, jednak tempo i skala tych działań były niewystarczające, aby osiągnąć normatywne poziomy stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.

Przy obecnym tempie i skali tych działań, osiągnięcie redukcji stężenia zanieczyszczeń przewidzianej w Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego nie będzie możliwe w żadnym dającym się określić horyzoncie czasowym.

pm10, smog
Przykładowe porównanie wielkości emisji pyłu PM10 ze źródeł powierzchniowych w kontrolowanych gminach oraz poziomu redukcji w latach 2013-2015. · fot. nik.gov.pl


Należy również podkreślić, że działania samych jednostek samorządu terytorialnego nie rozwiążą problemu niskiej emisji. Wiele zależy od samych mieszkańców, bo to oni decydują, jakie instalacje i nośniki energii stosują w domowych paleniskach i to oni ponoszą największe konsekwencje zdrowotne życia w zanieczyszczonym środowisku.

Główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu w okresie zimowym jest bowiem tzw. niska emisja związana przede wszystkim z wykorzystywaniem do ogrzewania budynków paliw stałych spalanych w technologicznie przestarzałych kotłach o niskiej sprawności i wysokiej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Nierzadko w gospodarstwach domowych spalane są również odpady, które najczęściej zawierają tworzywa sztuczne, co jest szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

pm10, smog
Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w latach 2013-2015 · fot. staje pomiarowe WIOŚ Katowice


W raporcie NIK przyznaje również, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie tego problemu przekracza możliwości jednostek samorządu terytorialnego i wymaga rozwiązań systemowych w skali całego kraju.

Dlatego też negatywnie należy ocenić, że pomimo zaleceń sformułowanych przez NIK już w 2014 r. minister właściwy ds. środowiska nie określił w drodze rozporządzenia standardów dla kotłów małej mocy, eliminujących z obrotu wysokoemisyjne piece o przestarzałej konstrukcji (spodziewany czas wejścia w życie od dawna przygotowanych przepisów to 1 stycznia 2018 r.). Podobnie - minister właściwy ds. energii nie ustalił minimalnych wymogów jakościowych dla węgla spalanego w gospodarstwach domowych (prawdopodobny termin wejścia w życie tych przepisów nie jest w ogóle znany).

Zaniechania te powodują, że jeszcze przez co najmniej rok legalne będzie zarówno nabywanie i włączanie do eksploatacji urządzeń rażąco szkodliwych dla stanu powietrza, jak również spalanie w nich śmieci i odpadów po produkcji węgla (muł, flotokoncentrat).

Pełny raport NIK-u można znaleźć na stronie www.nik.gov.pl/plik/id,12616,vp,15014.pdf

mot / bielsko.info, źródło: nik.gov.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Bielsku-Białej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Bielsku-Białej" podaj