bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

  • 15 października 2021
  • wyświetleń: 1975

Miasto wymienia grunty. Niezależni.BB: "niepokojąca sytuacja"

Miasto na potęgę zamienia grunty pod inwestycje. Plany władz miasta wzbudziły niepokój radnych.

ratusz
Ratusz w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


W ostatnim czasie Rada Miejska Bielska-Białej na wniosek prezydenta podjęła kilka uchwal ws. zamian nieruchomości, których celem było pozyskanie gruntów pod planowane miejskie inwestycje. Jednak niepokój radnych z klubu Niezależni.BB wzbudziła odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Bauera, dotyczącą dalszych losów pozyskanych przez gminę działek gruntowych, położonych w Mikuszowicach Śląskich.

- Działki miały być przeznaczone pod przebudowę łącznika ulic Argentyny, Zorzy, Willowej i Tęczowej. Z odpowiedzi na interpelację, udzielonej 7 września 2021 r., wynika, że inwestycja nie jest obecnie planowana do realizacji z powodu „redukcji wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych”. Stawia to pod znakiem zapytania sensowność dokonanej wymiany nieruchomości, tym bardziej że działki podlegające wymianie generowały stały dochód do budżetu miasta, który został utracony - wyjaśnili radni.

Na tym nie koniec. Jak piszą rajcy, „uzasadnione wątpliwości pojawiają się też w związku z analogicznymi projektami uchwał wniesionymi przez Prezydenta Miasta pod obrady Rady Miejskiej w dn. 23 września br.”.

Pierwsza z nich dotyczy zamiany, której przedmiotem jest pozyskanie budynku przy ul. Cyniarskiej 13. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że pozyskanie budynku ma związek planami modernizacji Pl. Wojska Polskiego i przywrócenia pierwotnego przebiegu ulicy Cyniarskiej, w związku z czym konieczne jest wyburzenie tego budynku.

- Uzasadnienie pomija jednak fakt, że śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 27 sierpnia wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisu kamienicy do rejestru zabytków. Zdaniem konserwatora od momentu wszczęcia postępowania nie wolno podejmować żadnych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku, z czego wynika że miasto po nabyciu nieruchomości w drodze zamiany nie może jej wyburzyć zgodnie z planami inwestycyjnymi. Uważamy, że z decyzją o zamianie należy poczekać do ostatecznego wyjaśnienia kwestii wpisu do rejestru, istnieje bowiem prawdopodobieństwo, iż proponowana zamiana nie przyniesie miastu oczekiwanego rezultatu - zauważyli Niezależni.BB.

Kolejnym projekt uchwały przewiduje zamianę niezabudowanej nieruchomość przy ul. Rudawki. Jej nabycie przez Miasto w drodze zamiany podyktowane jest koniecznością przebudowy ulicy, spełniającej ważną funkcję w układzie komunikacyjnym północnych dzielnic Bielska-Białej.

- Uzasadnione wątpliwości co do konieczności szybkiego uchwalenia uchwały o zamianie gruntów pojawiają się jednak ze względu na to, że w Wieloletnim Planie Finansowym nie przewidziano środków na realizację tej inwestycji - podkreślili radni.

Jak w odpowiedzi poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej łącznik ulic: Willowej, Tęczowej, Zorzy i Argentyna w obrębie Mikuszowice Śląskie (rejon ATH), w uzasadnieniu nie wskazywała, że celem zamiany było pozyskanie gruntów pod planowane miejskie inwestycje.

- Uzasadniono, że wnioskowane do nabycia przez gminę działki, położone są poza pasem dróg publicznych, tworząc urządzony i wyasfaltowany łącznik wspomnianych ulic, który uzupełnia sieć dróg miejskich, tworząc razem funkcjonalną całość. Wskazano, że nabycie działek pozwoli na lepsze skomunikowanie istniejącej sieci dróg miejskich w tym rejonie i że są użytkowane przez mieszkańców Bielska-Białej z uwagi na okoliczne tereny rekreacyjne. Urządzona droga pełni funkcję drogi wewnętrznej i może być remontowana ze środków finansowych miasta - wyjaśnił.

Dodał, że z kolei uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rudawka oraz w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Cyniarskiej 13, podjęte zostały w celu realizacji planowanych inwestycji drogowych pn.: „Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S52 w Bielsku-Białej —Etap l" oraz „Przebudowa Placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej".

- Nieruchomości proponowane do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, położone są w całości w liniach rozgraniczających inwestycje drogowe. Ich nabycie będzie bezkosztowe — nastąpi dopłata na rzecz gminy - i zostanie zrealizowane przed uzyskaniem klauzuli ostateczności decyzji ZRID. Ponadto wyjaśniam, że z chwilą ostateczności wspomnianej decyzji ZRID konieczne byłoby wydatkowanie środków z budżetu miasta na wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę dróg publicznych - opisuje wiceprezydent.

Jeśli chodzi o sprawę związaną z działaniami konserwatora zabytków, to Kamiński poinformował, że przepisy „ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przewidują zasięgnięcie opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów”.

- Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stanowi element wniosku, którego złożenie rozpoczyna co więcej opinia ta w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji ZRID nie jest przedmiotem procedury, której określone rozstrzygnięcie jest wymagane dla uzyskania poprawności formalnej decyzji. Przesłanką poprawności formalnej decyzji jest wyłącznie zwrócenie się z prośbą o opinię do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków w postępowaniach o wydanie decyzji ZRID, opinie konserwatora zabytków nie są wiążące dla organów wydających decyzję ZRID, nadto ustawodawca nie określił czy jest wymagana opinia pozytywna. Wobec powyższego, kwestia związana z wszczęciem postępowania w zakresie wpisu do rejestru zabytków, pozostaje bez wpływu na zasadność nabycia nieruchomości przy ul. Cyniarskiej 13 do zasobu Gminy z przeznaczeniem na realizację celu publicznego rozbudowy ul. Cyniarskiej - wyjaśnił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.