bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Edukacja

  • 20 lutego 2021
  • wyświetleń: 1430

Zalecenia rodzica w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Materiał partnera:

W opinii wystawionej dla ucznia szkoły ponadpodstawowej zostały dopisane zalecenia, w których zaznaczono, że są to zalecenia na prośbę rodzica. Czy te zalecenia na prośbę rodzica są dla nauczyciela obligatoryjne?

Zalecenia rodzica w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną


Zgodnie z § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady rozpoznawania potrzeb uczniów i udzielania pomocy stosuje się do uczniów posiadających opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w opiniach. Ponadto na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania, wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii.

Jeśli w opinii znalazły się konkretne wskazania, to są one dla szkoły obowiązkowe do uwzględnienia w pracy z uczniem. Należy przy tym pokreślić, ze rodzic jest partnerem poradni w rozpoznawaniu potrzeb ucznia i jest ważnym źródłem informacji o tych potrzebach. Należy więc uznać, że jeśli poradni uwzględniła głos rodzica w sprawie dziecka, to uznała, że jest on ważny w procesie wsparcia ucznia.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2019.373) - § 2 pkt 3
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j.) - § 20 ust. 14


Autorka: Marzenna Czarnocka - specjalistka portalu ePedagogika.pl