bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Edukacja

  • 18 lutego 2021
  • wyświetleń: 771

Zawieranie umowy pomiędzy szkołą a ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym

Materiał partnera:

Część uczniów realizuje obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Czy Dyrektor szkoły jest zobowiązany podpisać z ośrodkiem porozumienie o współpracy? Jeżeli tak, to jak powinno wyglądać takie porozumienie? Jakie kwestie należy ująć?

Zawieranie umowy pomiędzy szkołą a ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym


Odpowiedź:Przepisy prawa nie nakładają obowiązku zawierania jakiejkolwiek umowy pomiędzy szkołą a ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym - art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Uzasadnienie:Zgodnie z przywołanym przepisem na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą. A zatem dziecko musi być najpierw uczniem konkretnej szkoły, by następnie stać się wychowankiem ORW. Przepisy wymagają, by decyzję w tej sprawie wydał dyrektor szkoły, o czym była już mowa. Ponieważ ORW nie ma uprawnień do wydawania świadectw szkolnych, to świadectwo szkole dla konkretnego ucznia może wydać jedynie szkoła, do której uczeń został przyjęty.

Zgodnie z przepisami § 51 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 207 r. poz. 1606) ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW) ma obowiązek zapewnić m.in. realizację podstawy programowej.

Uczeń przyjęty do ośrodka powinien być ponadto wpisany do księgi wychowanków Ośrodka, o której mowa § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646 ze zm.).

Zapamiętaj:Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzą księgę wychowanków.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646 ze zm.)


Jacek Miklasiński
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/